Work life and health among people with foreign background - the effects of segregation, status incongruence and adverse work environment


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2016
Funding: 5968000 SEK


Description

Ett flertal studier har visat att invandrare har en utsatt position på arbetsmarknaden då invandrare i mindre grad innehar en anställning, i större utsträckning har tillfälliga anställningskontrakt samtidigt som de har lägre löner och sämre arbetsmiljöförhållanden. Trots ökad invandring i dagens globala samhällen samtidigt som det har visat sig att invandrare i större utsträckning har bristfälliga levnadsförhållanden och sämre hälsa så vet vi relativt lite om sambanden mellan förhållanden i arbetslivet och invandrares hälsa i Sverige. Genom att studera den arbetande befolkningen i Sverige så är det övergripande syftet med detta forskningsprojekt att undersöka hur faktorer i arbetslivet påverkar hälsan hos olika invandrargrupper. I detta projekt kommer vi att studera tre faktorer som kan förklara arbetsrelaterad ohälsa bland invandrargrupper. Dessa är; (1) etnisk segregation i arbetslivet, dvs. uppdelningen av invandrare och inrikes födda i olika yrken och arbetsplatser; (2) status inkongruens, dvs. att en individs yrke inte motsvarar dennes utbildningsnivå; (3) exponering för arbetsmiljöpåfrestningar dvs. utsatthet för bristfälliga psykosociala och fysiska arbetsmiljöförhållanden. Tidigare studier har visat att dessa tre förklaringsfaktorer har betydelse för anställdas hälsa inom den arbetande befolkningen, men få studier har undersökt dessa faktorers betydelse för invandrares hälsa och huruvida de kan förklara hälsoskillnader mellan invandrargrupper och inrikes födda. Det finns även tydliga kopplingar mellan faktorerna. Etnisk segregation på arbetsplatser kan påverka invandrares möjligheter att erhålla ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå dvs. det kan öka sannolikheten för status inkongruens. Dessa typer av arbeten kan vidare kännetecknas av dåliga arbetsmiljöförhållanden. Det är rimligt att tro att dessa faktorer i sin tur har betydelse för invandrares hälsa men forskningen kring dessa frågor är bristfällig. I våra analyser kommer vi att ta särskild hänsyn till hur hälsokonsekvenser av arbetslivsfaktorerna skiljer sig åt mellan män och kvinnor samt mellan arbetskraftsinvandrare och flyktingar. Vi ska även studera huruvida hälsokonsekvenser återfinns bland barn till invandrare (så kallade andra generationens invandrare). Genom att använda kvantitativa statistiska metoder kommer detta projekt analysera data från nationella register och representativa intervjuundersökningar. Vi anser att dessa material är väl lämpade för att svara på de forskningsfrågor vi ställer inom projektet. Våra forskningsresultat kommer att öka kunskapen kring hur hälsoskillnader mellan invandrare och inrikes födda uppstår och vidmakthålls i den arbetande befolkningen i Sverige. Att förbättra hälsan hos invandrargrupper är ett viktigt mål för folkhälsan i Sverige då en allt större del av befolkningen består av personer födda i ett annat land.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56