Wetlands of today - a landscape history


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2004
End date: 30/06/2007
Funding: 1000000 SEK


Description

De våtmarker vi har idag i landskapet är ett resultat av många olika utvecklingslinjer, beroende på en historia av mänsklig påverkan. Det starka intresset för naturlandskapet och myrmarker som en resurs i en botanisk och biologisk mening gör att ett behov finns av att dokumentera och utreda även den kulturanknutna relation människan tidigare haft till dessa marker. Då det inom kulturmiljövården finns en bristfällig kunskap om våtmarkernas historiska användning finns det ett behov av forskning inom området för att möta
naturvården i det gemensamma arbetet.

Syftet med detta forskningsprojekt är att analysera de faktorer som lett fram till våtmarkernas nuvarande status i våra odlingsbygder. Tyngdpunkten ligger på uppodlingen av mossar och myrmarker under perioden år 1800 till 1950. Företeelsen kommer behandlas i två skalnivåer: På makronivå studeras mossodlingens kronologi och geografi och på mikronivå fokuseras på människan och hennes förhållningssätt till landskapet.

Last updated on 2017-24-03 at 12:57