Quantifying Multiple Pathways of Human Exposure to Perfluoroalkyl acids


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 4120000 SEK


Description

Perfluoroalkylsyror (PFAAer) är en grupp svårnedbrytbara kemikalier som under det senaste årtiondet har väckt stor uppmärksamhet bland forskare. Mätningar av PFAAer i serumprover har visat att människor från hela världen är exponerade för dessa ämnen. Då vissa PFAAer har långa uppehållstider i människa och har visats ge upphov till toxikologiska effekter i försöksdjur, har åtgärder för att minska exponering för dessa ämnen framhållits som en nationell och internationell angelägenhet. Karaktärisering av de viktigaste exponeringsvägarna utgör en förutsättning för att kunna utföra en tillförlitlig riskbedömning av PFAAer och utveckla åtgärdsstrategier för att minska exponeringen. Trots att mycket forskning har bedrivits kring dessa ämnen under det senaste årtiondet, så är exponeringsvägarna för dessa ämnen inte fullt kartlagda. En hypotes som har haft ett stort vetenskapligt genomslag, postulerar att PFAAer i människoblod är nedbrytningsprodukter av en rad andra fluorerade ämnen som används konsumentprodukter. Denna hypotes brukar benämnas som hypotesen om ?indirekt exponering?. I motsats till denna hypotes, har forskning som bedrivits i vår grupp visat att direkt exponering via födan kan till stor del förklara hur människor får i sig dessa ämnen. På grund av en rad metodologiska dilemman har betydelsen av olika exponeringsvägar dock förblivit en omtvistad forskningsfråga. En källa till denna kontrovers består i att de flesta studier endast har uppskattat exponeringen för PFAAer från en typ källa såsom föda, inomhusluft eller dricksvatten. Svårigheter med att mäta låga halter av PFAAer i olika media har också bidragit till en stor spriding i den uppskattade exponeringen från olika källor. I denna ansökan föreslår vi ett ambitiöst program där en rad innovativa provtagnings- och mättekniker kommer användas för att uppskatta exponeringen för PFAAer från flera olika källor för en väldefinierad grupp individer. Vi kommer mäta att mäta halterna av PFAAer i serum prover från dessa individer och använda dessa data för att modellera den förväntade exponeringen. Genom denna kombination av empiriska och teoretiska verktyg är denna studie den första i sitt slag att ge en komplett bild av hur människor exponeras för PFAAer.

Last updated on 2017-24-03 at 12:57