Moving from urban form to social-ecological form - knowledge for urban resilience building


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013
Funding: 462866 SEK


Description

Mot bakgrund av att det i världen idag byggs motsvarande två nya Vancouver varje vecka, framstår städers form, det vill säga hur bebyggelse och vissa former av infrastruktur ger våra städer olika karaktäristiska strukturer som exempelvis kvartersstäder, lamellhusstäder eller småhusstäder, som en ytterst kritisk fråga. Man vet nämligen att stadens form kan ha avgörande betydelse för både viktiga sociala och ekologiska processer i staden som till exempel hur både människor och djur förflyttar sig i staden. Detta forskningsprogram syftar därför till ny kunskap om hur stadens form kan utveckla och stödja önskvärda sociala och ekologiska processer i städer. Vår hypotes är att det är möjligt att finna stadsformer som i hög grad kan understödja både viktiga sociala och ekologiska funktioner, något vi önskar kalla social-ekologisk stadsform. Sådan stadsform är dessutom alltid inbäddad i olika former av institutioner. Med institutioner menar man regler och konventioner i samhället som reglerar människors inbördes samverkan och kan omfatta allt från lagar, regler och äganderätter, till normer och konventioner för hur man beter sig. I städer har inte minst äganderätter visat sig vara av stor betydelse. Programmet kommer därför även att studera hur äganderätter är fördelade i staden och hur dessa interagerar med stadsformen och hur dessa kan samverka för att understödja önskvärda sociala och ekologiska processer. Genom att föra samman de skilda kunskapstraditionerna hos de sökande finns god grund att uppnå programmets huvudsyften, nämligen att: (1) Öppna ett nytt forskningsfält som för samman forskningsfälten urbanmorfologi och resiliensteori med ett gemensamt fokus på stadsform, (2) Analysera och förbättra förståelsen av hur det institutioner, särkilt äganderätter, kan samverka med stadsformen och dörmed utveckla och understödja önskvärda sociala och ekologiska processer, och (3) Utveckla ett nytt samordnat teoretiskt ramverk för stadsform och resiliens som kan testas och tillämpas i stadsbyggnadsprojekt med avsikt att förstå hur stadsform kan bidra till hållbar utveckling.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13