The Performance of International Organizations: Institutional Design and Policy Output in Global Governance


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 7032000 SEK


Description

KONSTEN ATT SKAPA EFFEKTIVA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
Många av de problem som dagens samhällen står inför är gränsöverskridande till sin natur, däribland klimatförändringar, konflikter, fattigdom och migration. En konsekvens är att länder i allt större utsträckning vänder sig till internationella organisationer för att finna lösningar. Internationella organisationers effektivitet varierar emellertid betydligt. Medan vissa internationella organisationer är väldigt framgångsrika vad gäller att utveckla, anta och genomdriva ny policy, är andra mindre lyckosamma. Medan Europadomstolen är känd för sitt effektiva skydd av mänskliga rättigheter i Europa, avskaffades FN:s kommission för mänskliga rättigheter på grund av sin ineffektivitet. Medan EU:s ministerråd lyckas upprätthålla hög effektivitet i sitt beslutsfattande även efter utvidgningen till 27 medlemsstater, är FN:s säkerhetsråd ökänt för sin oförmåga att komma till beslut. Hur kan vi förklara dessa skillnader? Finns det identifierbara faktorer som gör att internationella organisationer fungerar mer eller mindre bra? Medan existerande forskning pekar på ett antal faktorer som står bortom internationella organisationers kontroll, undersöker detta projekt betydelsen av internationella organisationers institutionella design. Vad har det för betydelse för internationella organisationers effektivitet vem som har rätt att lägga förslag till ny policy, vilken princip som används för att fatta beslut, vilka regler som gäller för icke-statliga aktörers medverkan, i vad mån organisationen är självständig från medlemsstaterna och hur pass omfattande dess mandat är? Projektet kombinerar en statistisk analys av effektiviteten i ett stort antal internationella organisationer med detaljerade fallstudier av effektiviteten i ett antal särskilt utvalda internationella organisationer. Empiriskt omfattar projektet internationella organisationer inom ett flertal policyområden och världsregioner under tidsperioden 1950 till 2010. Effektivitet är nödvändigt för att internationella organsiationer ska kunna göra skillnad i världspolitiken. Endast organisationer som är kapabla att utveckla ny policy kan bidra till att lösa de problem som motiverade deras etablerande. Därtill har internationella organisationers effektivitet bäring på deras legitimitet i medborgarnas ögon. Endast organisationer som levererar kan förväntas upprätthålla medborgarnas förtroende på lång sikt. Projektet kommer att ge tre centrala bidrag. För det första kommer det att ge den mest systematiska och omfattande analysen hittills av hur institutionell design formar internationella organisationers effektivitet. För det andra kommer det att generera ett unikt datamaterial vad gäller de beslut som internationella organisationer producerar, av stort värde för forskningen i Sverige och internationellt. För det tredje kommer det att vara policyrelevant, genom att förse beslutsfattare med underlag om vilka effekter som olika designval har för internationella organisationers effektivitet.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13