Numeracy, financial literacy and indebtedness


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2013
Funding: 1254000 SEK


Description

Hushållen står inför allt större och mer komplexa finansiella beslut. Två exempel på detta är ökande bostadspriser, vilket innebär att hushållens skulder också ökar, och det svenska pensionssystemet som innebär att hushållen ges ökat ansvar för investeringsbeslut och val av aktiefonder. På grund av dylika förändringar växer en forskningslitteratur fram som undersöker i vilken utsträckning hushållen har adekvata förutsättningar för att fatta välgrundade finansiella beslut. Olika mått används för att besvara denna fråga, från mått på kognitiv förmåga i allmänhet, och räknefärdighet i synnerhet, till mer kunskapsbaserade mått som undersöker hur mycket individer vet om grundläggande finansiella produkter och koncept. En återkommande slutsats i den litteraturen är att många vuxna har svårt att klara enkla beräkningar och har bristande kunskaper om elementära finansiella koncept. De saknar med andra ord finansiell förmåga, vilket i den akademiska litteraturen kallas financial literacy. Man har funnit stora skillnader i finansiell förmåga mellan olika grupper i befolkningen. Räknefärdighet och finansiell förmåga har i sin tur kopplats till hushållens finansiella beslutsfattande i flera viktiga hänseenden. Det finns studier som visar att individer med sämre räknefärdighet och lägre finansiell förmåga sparar mindre, planerar mindre inför ålderdomen och betalar högre avgifter för finansiella transaktioner. Under 2010 genomförde Johan Almenberg i samarbete med Finansinspektionen för första gången en svensk undersökning som använde standardmått från den internationella forskningen om räknefärdighet och finansiell förmåga. Frågorna om räknefärdighet har sin motsvarighet i en engelsk undersökning och frågorna om finansiell förmåga bygger i hög grad på de frågor som förekommer i två amerikanska undersökningar . Räknefärdighetsfrågorna i undersökningen syftar till att mäta individens grundläggande räknefärdighet, t ex procenträkning och elementär sannolikhetslära. Frågorna om finansiell förmåga syftar till att mäta kunskaper om grundläggande finansiella begrepp som ränta, inflation och riskspridning. Datainsamlingen gjordes genom telefonintervjuer med ett representativt urval av ca 1300 vuxna svenskar i åldrarna 18-79. Huvudresultatet från undersökningen redovisas i Almenberg och Widmark (2011). De visar att många vuxna svenskar har låg räknefärdighet och klart bristande finansiell förmåga. Dessa kompetenser verkar i sin tur ha en tydlig koppling till ekonomiskt beteende. Undersökningen indikerar dessutom att det föreligger stora och statistiskt signifikanta skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Räknefärdighet liksom finansiell förmåga är lägre bland äldre, bland individer med låg utbildning eller låga inkomster, bland kvinnor och bland utrikes födda. Resultaten pekar på betydande sårbarheter även bland svenska hushålls finansiella beslutsfattande. Detta projekt, "Räknefärdighet, finansiell förmåga och skuldsättning", syftar till att vidareutveckla den metod som tillämpades i Almenberg och Widmark (2011) på två sätt. För det första vill vi komplettera frågebatteriet från 2010 med en bredare uppsättning frågor kring attityder till att låna och spara, med fokus på hur man ser på skuldsättning. Både bopriserna och hushållens skuldsättning genom bolån har ökat dramatiskt sedan slutet av 1990-talet. Det är därför mycket viktigt att undersöka om hushållen har en finansiell kunskap om bolån som står i paritet till den sårbarhet som hög skuldsättning medför. För det andra vill vi utforma enkäten på så sätt att det enkelt går att kombinera den med Statistiska centralbyråns registerdata. Vi är särskilt intresserad av att matcha enkätsvar med registerdata över framförallt fastigheter, finansiella tillgångar och skulder men även grundläggande information som inkomster och utbildning. Genom att fokusera på en aspekt av finansiell färdighet som är högaktuell i stora delar av världen både bland forskare och i den ekonomisk-politiska debatten - attityd till och kunskap om skuldsättning - och genom analys baserat på både enkät och unik svenska registerdata tror vi att studien blir ett viktigt bidrag till den internationella forskningen.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56

Share link