Are important unhealthy metabolic effects of PFOA mediated by brown adipose tissue?


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 5505000 SEK


Description

Ett antal kemiskt framställda substanser har det senaste halva seklet använts i ett stort antal produkter som ofta förekommer i vår vardag: fettavstötande papper att slå in mat i, vallningsmedel till skidor, kosmetika och mycket annat. Det rör sig om de så kallade PFC-ämnen (perfluorföreninger). Det rör sig i huvudsak om ämnen med förkortningarna PFOA och PFOS. Dessa ämnen är synnerligen svåra att bryta ner, både kemiskt och biologiskt. Därför ansamlas de i naturen, och med tiden också i djur och människor. Det finns därför anledning att undra vilka konsekvenser ansamlingen av dessa ämnen kan få på människors och djurs hälsa. Detta är ett problem som kommer att förvärras med tiden, även om användningen av vissa PFC-ämnen i princip har minskat. Med tanke på detta vet vi överraskande lite om vilka konsekvenserna är. Ett antal möjligheter har undersökts, men här avser vi undersöka en oväntad effekt. Genom en serie av preliminära försök har vi överraskande kunnat konstatera att PFC-ämnen kan påverka den bruna fettvävnaden. Brunfettvävnaden är den värmeproducerande vävnad som finns i däggdjur och också i människor. Modersmjölk innehåller PFC-ämnen, och eftersom nyfödda barn har mycket brunfettvävnad, anser vi att det är väsentligt att undersöka konsekvenserna av PFC på den bruna fettvävnaden. Vi kommer i denna undersökning inte att undersöka PFC-ämnens effekter på människor men istället på möss. Vi kommer att undersöka celler från brunfettvävnaden och i synnerhet den cellorganell som står för värmeproduktionsförmågan: mitokondrierna. I intakta djur har vi sett en mycket kraftig negativ effekt av PFC på kroppsvikten; denna effekt var till stor del medierad av brunfettvävnaden. Vi kommer att undersöka hur denna effekt uppkommer. Effekterna av PFC på människor är inte begränsade till nyfödda, i det att ett stort antal vuxna också har aktivt brunfett. Dessutom kan en ofysiologisk aktivering av brunfettmetabolismen i faunan leda till att födan utnyttjas dåligt. Om brunfettvävnaden blir aktiverad i onödan, kommer mycket av energin i födan att omsättas till värme, och drabbade djur kommer därför att befinna sig i en försämrad konkurrenssituation. Detta kan i värsta fall leda till överlevnadsproblem. En förståelse av PFC-ämnens effekter på brunfettvävnaden kan därför vara av betydelse för både djurs och människors hälsa.

Last updated on 2017-24-03 at 12:45