From modern fence-technology to problematic barrier - the rise and fall of barbed wire in the Swedish rural landscape


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/07/2013
End date: 30/11/2016
Funding: 1992000 SEK


Description

Taggtråden var en uppfinning som löste ett stort problem i den amerikanska mellanvästern under 1800-talets senare hälft. Problemet var hur man effektivt skulle kunna hägna in stora områden på prärien där det saknades egentliga hägnadsmaterial. Taggtråden kom också till användning i de stora krigen under 1900-talet och förknippas i dagens debatt med koncentrationsläger och krig. Under 1900-talet kom mycket att förändras i det svenska jordbruket. Nya grödor introducerades och nya tekniker som traktorer och skördetröskor vann insteg i det svenska landskapet. En företeelse som kraftigt förändrade jordbrukarnas sätt att arbeta var när den amerikanska taggtråden introducerades. Man kunde nu bland annat stängsla in i mindre fållor. Taggtråden kom till användning i det svenska jordbruket i huvudsak efter första världskriget, men i många områden långt senare och i vissa regioner inte alls. Mycket av studierna i Sverige och utomlands har fokuserat på äldre hägnader. Hur de har fungerat och har varierat i det äldre landskapet. Andra, exempelvis kulturgeografiska studier, har noggrant gått igenom hur hägnadsorganisation sett ut och fungerade under förhistorisk tid eller hur det tidigmoderna samhället organiserade sina marker. Mycket lite av forskningen har dock uppmärksammat taggtrådens användning i Sverige. Detta till skillnad från andra länder där det finns mer djupgående studier, särskilt i USA. I projektet kring taggtrådens historiska geografi kommer den övergripande förändringen att studeras. I vilka regioner infördes taggtråden och hur förändrades sättet att bruka marken? Även mer detaljerade undersökningar skall göras som svarar på frågan hur enskilda jordbrukare kom att introducera den nya tekniken. Varför införde man taggtråd på olika jordbruk? Vad var vinsterna med införandet? Var det främst att man vann tid och slapp underhålla gamla gärdesgårdar eller var det ett effektivare sätt att hägna in i olika fållor? Taggtråden idag är på väg bort ur landskapet och även denna förändring skall speglas i undersökningen. När och var skedde det? Åtta områden spridda i Sverige skall studeras. Här handlar det om att i fält och med hjälp av intervjuer konstatera den faktiska användningen av taggtråd och även att göra intervjuer med brukare hur de ser på användandet idag och hur de har sett på det under den tid de kan överblicka under 1900-talet. Den offentliga och politiska debatten kring taggtråd skall också diskuteras. Hur propagerade man för införandet från exempelvis producenter och försäljare av taggtråd? Och vilka råd gav exempelvis hushållningssällskapen och jordbrukets läroanstalter. En viktig del som ligger i bakgrunden och som måste belysas är att taggtråden är en symbol för krig, koncentrationsläger. Djurskydd och om omsorg för djuren är också en viktig fråga som har väckts under senare delen av 1900-talet. Detta var dock frågor som ställdes redan vid taggtrådens införande i USA vid förra sekelskiftet.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57