Transnational educational careers -educational choice, horizons of opportunity and social networks among young people with foreign affiliation


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 30/12/2011
Funding: 4160000 SEK


Description

Projektet studerar utbildningskarriärer hos den växande andel unga i Sverige som pga t ex familjens invandring är knutna till olika transnationella sociala nätverk. Många av de unga tycks ”ärva” sina föräldrars ”annorlundahet” i det svenska samhället, vilket ofta har konsekvenser för deras chanser till arbete och studier. En ledande fråga i projektet är hur dessa unga svenskar med utländsk anknytning förhåller sig till eftergymnasial utbildning. Intresset ligger främst på villkoren för utbildningskarriärer och hur dessa kan relateras till transnationalism. Utbildningskarriärer betraktas som en konsekvens av ett komplext samspel mellan en mängd olika faktorer. Detta studeras med hänsyn till å ena sidan det utbud av utbildningar som de uppfattar som relevanta samt deras erfarenheter av skolpraktiker. Å andra sidan studeras utbildningskarriärer utifrån social position: val/ickeval av utbildning är inbäddat i ett större socialt sammanhang eller nätverk av t ex familj, släkt och vänner. Projektets övergripande syfte är därmed att generera kunskap om de sociala villkor som omgärdar utbildningskarriärer och hur dessa är relaterade till transnationella sammanhang. Projektet genomför en kvantitativ bakgrundstudie baserad på befintlig statistik om utbildningskarriärer och hur sådana samvarierar med nationalitetstillhörighet, kön, social bakgrund osv. Huvudfokus ligger på tre kvalitativt baserade fördjupningsstudier av karriärsmönstren för unga ”bosnier”, ”chilenare” och ”somalier”.


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:57