Education attitudes, parental preferences, and school performance in a changing educational landscape


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
Funding: 4496000 SEK


Description

Det föreslagna projektet; "Utbildningsattityder, föräldrars preferenser och skolresultat i ett förändrat utbildningslandskap" utgår ifrån tre aktuella geografiska trender. För det första, ökande skillnaderna i utbildningsbakgrund mellan olika regioner i Sverige, för det andra en ökande etnisk boendesegregationen i svenska storstadsregioner, och för det tredje, en ökande skolsegregation med avseende på födelseland i svenska storstadsregioner tillsammans med ökade prestationsskillnader mellan skolor. Syftet med projekt är således att analysera sambanden mellan dessa trender och förändringar i det svenska skolsystemet. I den pågående debatten och skolpolitiken finns det behov av forskningsbaserade förslag till hur nuvarande metoder för skolval, skolpeng och inrättande av friskolor skulle kunna göras om på ett sätt som minskar klyftorna och förbättrar elevernas skolprestationer. Inte minst har den senaste PISA-undersökningen satt fart på debatten och idéer för att förbättra den svenska skolan. Projektet vi föreslår kommer att analysera de långsiktiga effekterna av ökade segregation på utbildningsnivån för olika sociala och etniska grupper, om det sker en polarisering av elevernas attityder till utbildning som påverkar deras resultat, effekter av rumsliga sortering av elever, hur friskolor väljer att lokalisera sig, samt föräldrars preferenser för socialt och etniskt homogena klasser och skolor. De data som kommer att användas kommer dels från en enkätstudie som ska göras i projektet och dels från registerdata från Statistiska centralbyrån. Enkätstudien är ämnad att undersöka elevers attityder till lärande och utbildning och ska riktas till elever i sjätte och nionde klass. Projektet utgår ifrån ett geografiskt perspektiv som fokuserar på hur den sociala miljön i form av grannar och skolkamrater påverkar unga människors attityder och livsval. Vår tidigare forskning på området har visat att väl utformade geografiska studier kan ge värdefulla insikter om hur skolvalssystemet fungerar. Viktiga resultat är till exempel att elevers sociala bakgrund påverkar hur de utnyttjar skolval, att det finns tendenser till att medelklassgrupper undviker socialt och etniskt blandade skolor, att synen på skolval påverkas av var du bor och att ett ökat skolval bidrar till ökande klyftor i skolan. I det här projektet kommer vi att bygga vidare på dessa resultat för att ge en tydligare bild av de långsiktiga konsekvenserna av ökad skol- och boendesegregation för ungas utbildning. Genom enkätstudien ska vi även få en bättre förståelse för de mekanismer som länkar samman skolsegregeringen med utbildningsresultat. Det kan vara attityder till utbildning och skola som varierar mellan platser och grupper. Dessutom kommer vår forskning studera motsättningen mellan mikronivå-resultat som indikerar positiva effekter av ökad skolkonkurrens och makronivå-trender där ökande skolval sker samtidigt med sjunkande utbildningsresultat. Slutligen kommer detta projekt att ge insikter i hur förändringar i systemen för skolval och skolpeng kan bidra till att minska skolsegregationen och till att mildra de negativa effekterna av skolval på utbildningsresultat.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13