Drug policy, opiate addiction and evidence based practice - about Swedish maintenance treatment


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2008
Funding: 1700000 SEK


Description

Underhållsbehandling för opiatmissbruk (med t.ex. metadon) har varit kontroversiell i Sverige p.g.a. tveksamheter kring om det är rätt att ersätta en drog med annan. Enligt lagstiftarperspektivet hävdas dock att kontrollerade program för underhållsbehandling är effektiva och att de inte skadar den restriktiva narkotikapolitiken. Diskursen kring underhållsbehandling framstår som ett fält där restriktivitetstänkandet tvingas förhandla med effektivitetstänkandet. Projektets syfte är att beskriva och analysera förhållandet mellan vårdideologi, narkotikapolitik och vetenskapliga rön om insatsers effektivitet i den svenska underhållsbehandlingsdiskursen. Området exemplifierar att förhållandet mellan de tre storheterna kan vara konfliktfyllt och ha stort inflytande över en given behandlingsforms utbredning och utveckling. I delstudie 1 analyseras underhållsbehandlingsdiskursens innehåll. Datamaterialet är offentliga texter från 1985-2004 som berör opiatmissbruk. I delstudie 2 intervjuas diskursens centrala aktörer bl.a. kring vårdideologi och förutsättningarna för en evidensbaserad praktik. I delstudie 3 intervjuas opiatmissbrukare kring deras värdering av underhållsbehandling samt narkotikapolitikens konkreta uttryck. Projektet avses ge kunskap om hur debatten kring underhållsbehandling har utvecklats den senaste 20-årsperioden, hur krav på evidensbasering artikuleras i praktiken samt hur olika aktörer i samhället förhåller sig till opiatmissbruk och underhållsbehandling.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57