IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd


Project leader


Funding source

Vinnova - The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2017
Funding: 11643051 SEK


Description

Syfte och mål

IRIS, prognostiserat individuellt underhållsstöd grundat på systematiserad kunskap om komponenters tillstånd i inhomogena fordonsflottor, syftar till att ta fram metodik för att skatta kvarvarande livslängd för komponenter på tunga markbundna fordon. Resultaten ska implementeras i en prototyp inkluderande beslutsstöd och prognostik-algoritmer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till en prototyp av mjukvara som kan utvärderas på en verkstad för en flotta av fordon, där användandet av prototypen ger en ökning av fordonens tillgängliga driftstid och en minskning av fordonens totala kostnad för planerat och oplanerat underhåll. Vidare förväntas de akademiska parterna stärka sina utbildningar inom området prognostik och diagnostik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket, där paket ett är applicerad forskning för att ta fram metoder för att skatta kvarvarande livslängd på komponenter. Detta baserat på statistisk modellering med komplettering från fysikaliska modeller. I paket två utvecklas en beslutslogik som kan användas för att bedöma konsekvenserna av ett fordons totala hälsostatus. I paket tre tas ett antal algoritmer fram för några olika komponenter. I det sista paketet utvecklas en prototyp av ett datorprogram som kan användas av flottägare, verkstadsmottager med flera för att planera underhåll.


Last updated on 2017-23-03 at 09:03

Share link