Networks for innovation or increased bureaucracy? On collaboration in the individual and family services.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 3345000 SEK


Description

Inom socialtjänsten är samverkan sedan länge etablerat som ett operativt begrepp och en ledstjärna för arbetsgruppers organisering. Såväl politiker som tjänstemän anser sig i samverkan ha identifierat en arbetsform som å ena sidan motverkar ensidiga perspektiv i en allt mer specialiserad socialtjänst och å andra sidan möjliggör samordning mellan aktörer med delvis överlappande ansvarsområden. Av statsmakterna förs samverkan ofta fram som en nödvändig förutsättning för en effektivt fungerande välfärdsstat. Under senare år har också man också via lagstiftning sökt uppmuntra samverkan mellan kommuner. Med det här skisserade projektet avser vi att utöka kunskaperna om hur samverkan etablerats inom kommunal IFO. Vår avsikt är att inbegripa alla relevanta nivåer; från övergripande kommunala samarbeten till regelbundna kontakter på handläggarnivå. Vi kommer att intressera oss för i vilka former samverkan iscensätts, vilka drivkrafter den har samt hur den varierar i olika avseenden mellan kommuner och olika delar av IFO. Studien inbegriper en totalundersökning av alla Sveriges kommuner. I ett första steg distribueras en nätbaserad enkät ställd till socialchefer samt enhetscheferna i kommunerna. Enkäterna innehåller frågor om såväl interkommunal samverkan som frågor om samverkan inom kommunerna. I syfte att fördjupa kunskaperna om vad samverkan betyder i det praktiska sociala arbetet inom IFO kommer vi också att genomföra fallstudier i åtta kommuner.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56