Foreign language education. Doctoral school of language education for English, French, Italian, Spanish and German


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2014
Funding: 8000000 SEK


Description

Forskarskolan syftar till att öka kompetensen hos språklärare genom utbildning i frågor som rör flerspråkighet, språkinlärning, språkundervisning samt bedömning av språkkunskaper. Därmed skapas bättre förutsättningar för god språkundervisning och betygssättning i den svenska skolan. EU-kommissionen har satt upp målet att alla medborgare förutom sitt modersmål ska få tillfälle att lära sig ytterligare två språk för att bättre kunna kommunicera med varandra och Sverige har anslutit sig till detta mål. För att samarbeta, göra affärer mm behövs kunskaper i flera språk. Lärare i främmande språk måste därför kunna motivera elever och på kort tid se till att de ges möjlighet att utveckla den spetskompetens som grundläggande färdigheter i flera språk innebär. I forskarskolan kommer vi utforska olika sätt lära sig språk. Det finns både skillnader och likheter mellan att lära sig sitt modersmål och andra språk i tidig ålder och att lära sig ett främmande språk i skola. De flesta lär sig ett främmande språk enligt vissa utvecklingsgångar, men det finns också individuell variation. Ett viktigt redskap för språkinlärning idag är datorn. Det har länge påpekats att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) borde kunna ge språklärare stora möjligheter till t ex varierade undervisningsformer, tillgång till stora mängder autentiskt material och individualiserad undervisning. Ändå visar de studier som gjorts på ett behov av forskning kring IKT och språklärande. Därför blir IKT, lärande och undervisning i språk ett viktigt område i forskarskolan. Lärare behöver också ha ett vetenskapligt grundat förhållningssätt till IKT för att kunna göra medvetna val av olika IKT-metoder i språkundervisningen. Bedömning utgör en annan viktig del. Ett mål är att lärarna skall bli förtrogna med grundläggande teorier, begrepp och aktuell forskning inom området och visa förmåga att omsätta sina kunskaper i egen verksamhet. Bedömningar måste vara tillförlitliga och garantera rättvisa och likvärdighet. Vi kommer att studera kursplaner, olika bedömningsformer samt återkoppling till eleven och dokumentation. I detta ingår analys av nationella prov och bedömningsmaterial samt internationella studier om bedömning. Vi ska granska internationella bedömningsformer och ramverk, främst den europeiska referensramen för språk, Common European Framework, CEFR. Detta dokument, som har stor betydelse för undervisning och bedömning i och utanför Europa, finns översatt till 37 språk, vilket ger möjlighet till studier på de språk lärarna undervisar i. På forskarskolan ges kurser i Språkdidaktik, IKT samt bedömning i språk. Andra kurser som kommer att utvecklas med tanke på forskarskolans målgrupp är kurser i forskningsmetodik, statistik, och datorbaserad analys av insamlat material (s k korpusarbete). Kurser inom språkämnet (engelska, franska, italienska, tyska eller spanska) som ges på forskarutbildningsnivå vid de olika medverkande lärosätena kan också ingå i den valbara kursdelen. Undervisning och diskussion av pågående arbeten ska ske i samband med sammanhållna seminarier. Övrig kurstid arbetar man i ett webbaserat kommunikationsverktyg. Vid seminarier och workshops diskuteras avhandlingsämnet och skrivprocessen tränas, också detta med start redan första terminen. Vi planerar även ett kort internat per termin samt en studieresa till Vrije Universiteit, Bryssel. Forskarskolan genomförs i samverkan mellan Stockholms universitet (värduniversitet), Lunds universitet, Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet ht 2012 t o m ht 2014. Forskarskolan är av stor betydelse för den svenska skolan. Den ger förutsättningar för att svensk språkundervisning ska kunna utvecklas av högt kvalificerade lärare. Vi har sett en nedgång för språken i den svenska skolan de senaste åren. Allt färre elever väljer språk och allt fler hoppar av de språkstudier de har påbörjat. Detta går helt emot de flerspråkighetsmål som EU och Sverige har satt upp. Om vi stärker språklärarens roll och förbättrar förutsättningarna för god språkundervisning kan vi bidra till att vända den trenden. Det är också av största vikt att forskare och verksamma lärare möts och samarbetar i en forskarskola av det här slaget. Det kan leda till att ämnet språkdidaktik utvecklas.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57