Firm behavior in a globalized world, climate change and intermediation


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 5880000 SEK


Description

Detta projekt handlar om hur företagen beter sig i en globaliserad värld. Projektet handlar både om att utveckla ny teori och om statistisk analys av data. Vi har tillgång till ett detaljerat datamaterial för svenska företag som vi kommer att använda i detta projekt. Den första delen av projektet handlar om hur företags utsläpp av växthusgaser påverkas av globaliseringen. Den andra delen handlar om hur globaliseringen påverkar uppkomsten av internationella grossister och detaljhandlare, och vilka effekter detta får. De flesta bedömare anser numera att utsläpp av växthusgaser leder till en uppvärmning av vår planet och att detta nu utgör en stor fara för vårt framtida klimat och samhälle. Detta sammanfaller med en period då globaliseringen har nått längre än någonsin tidigare och fortsätter att öka. En vanlig uppfattning är att globaliseringen kommer att öka företagens utsläpp eftersom den gör det lättare att förlägga produktion till länder med låga utsläppsskatter och få regleringar. Detta behöver emellertid inte vara fallet. Internationell handel innebär ökad konkurrens som slår ut de minst produktiva företagen. Detta är ofta företag med föråldrad teknologi och höga nivåer av utsläpp. Vi vet att företag som handlar på internationella marknader är mer produktiva och större än de som inte gör det. Det är därför sannolikt att de även skiljer sig åt vad gäller miljöteknologi och vi avser att undersöka ifall så är fallet med hjälp av detaljerad företagsdata från Statistiska Centralbyrån om handel, produktion, utsläpp och miljöteknologi. Forskning visar att globaliseringen kommer att öka vikten av internationella företag och skillnader mellan företag kommer då att påverka de totala utsläppsnivåerna. Vi kommer också att undersöka, teoretiskt och empiriskt, ifall deltagande i internationell handel får företag att ändra sin teknologi ur miljösynpunkt. Detta kan exempelvis ske på grund av att de blir större och får ökad skalavkastning på investeringar i miljöteknologi. Det kan också vara så att de utlokaliserar sin produktion och att deras uppmätta utsläpp i Sverige minskar men att deras totala utsläpp faktiskt ökar. Vi kommer också att undersöka koldioxidinnehållet i svensk produktion genom att spåra varors faktiska ursprungsland. Om vi vill beräkna koldioxidinnehållet i svensk produktion så är det mycket viktigt att inkludera varifrån import av intermediära varor kommer ifrån. Majoriteten av svenska företags import kommer från medlemsländer i EU med relativt sträng reglering av växthusgaser men dessa importerar i sin tur stora mängder importvaror från tredje länder som i många fall har en mindre ren teknologi. Vi kommer att beräkna dessa internationella kolkedjor genom att kombinera internationell handelsdata, produktionsdata för olika länder samt information om koldioxidinnehåll i olika länder och slutligen se hur mycket detta påverkar måtten på totala svenska utsläpp. Den andra delen i vårt projekt berör framväxten av internationella handelsföretag (grossister) och detaljhandlare under senare år, varav det mest kända exemplet är det amerikanska företaget Walmart som nu står för 15% av USAs import av konsumentvaror från Kina. Vi undersöker hur globaliseringen är länkad till framväxten av stora detaljhandelsföretag i Sverige. Teoretisk forskning visar att även om globaliseringen i de flesta fall ökar konkurrens och välfärd så kan det motsatta ske ifall importen är koncentrerad till en mindre grupp företag i sektorer där det finns stora barriärer för nya företag. En sådan sektor är matvaruhandeln som i många länder, inte minst i Sverige, blivit mer koncentrerad till ett mindre antal stora företag. Detta kan också ha positiva effekter genom skalavkastning och produktivitetsökningar vilket är viktigt eftersom denna sektor utgör en relativt stor del av vår sammanlagda produktion. Slutligen undersöker vi också stora importörers betydelse för välfärden genom att de importerar varor som i många fall inte annars skulle ha importerats. De ökar på så sätt den aggregerade produktiviteten i svensk industri eftersom de ökar utbudet av insatsvaror för svenska företag (som ej skulle importerat dessa varor själva) samt konsumenters välfärd genom en ökning av utbudet av varor.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56