Work. A complex and gendered concept in the political economy of the 19th century


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 1731000 SEK


Description

Syftet med projektet är att undersöka hur vissa aktiviteter definierats som arbete i olika kontexter under 1900-talet. Det finns ”common sense” uppfattningar om vad arbete är, där bland annat en nationalekonomisk diskurs om ”produktivt” och ”improduktivt” arbete stakat ut ramarna för samtalet. Genom att särskilt undersöka hur sysslor som traditionellt utförts av kvinnor i skärningspunkten privat/offentligt har diskuterats i ett politiskt och ekonomiskt samtal kommer projektet att ge kunskap om samhälleliga maktförhållanden. Det är inom det vidare området ”omsorgsarbete” undersökningen kommer att fokuseras. Tre områden kommer att studeras ur ett genusteoretiskt perspektiv: fostermoderskap, hushållsarbete samt sexuellt umgänge – alla aktiviteter som på olika sätt diskuteras polariserat som arbete eller inte arbete, betalt eller obetalt och i termer av exploatering eller frivillighet i relation till klass, ras/etnicitet och kön. Genom att använda en begreppshistorisk ansats vill projektet visa hur ordet arbete är ett omtvistat begrepp som varierar beroende på vem som talar, ur vilken position någon talar samt när och hur begreppet används.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57