Social capital, collective memory, and ethnic relations in Northern Iraq


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 2349000 SEK


Description

Projektets övergripande frågeställning är hur etniska konflikter skall undvikas och hur förutsättningar för mellanetniskt samförstånd kan skapas. Empiriskt syftar projektet till att jämföra de mellanetniska relationerna i de två nordirakiska, kurdistanska städerna Kirkuk och Erbil. Medan situationen i Kirkuk har varit konfliktfylld och ofta våldsam sedan regimen Saddam Husseins fall, har situationen i Erbil präglats av ett relativt större mellanetniskt samförstånd. Vi undersöker särskilt betydelsen av socialt kapital och i synnerhet socialt kapital som binder samman olika etniska grupper, som en förutsättning för varaktigt mellanetniskt samförstånd. Som ett led av detta studerar vi förekomsten av etniskt heterogena arbetsplatser och civilsamhälleliga organisationer, så väl som grannskap (integration/segregation), kyrkor och moskéer, giftermålsmönster och personliga nätverk - vilka alla är lokus där möten uppstår och där varaktiga relationer har förutsättningar att formas. Vidare studerar vi betydelsen av tidigare konflikter och av "kollektivt minne": en historia av tidigare konflikter kan leva kvar länge i människors medvetande och försvåra framväxten av mellanetniskt samförstånd. Analyserna kommer att empiriskt grunda sig på sammanlagt fler än 4000 enkäter, ca. 150 elitintervjuer, detaljerade fältanteckningar och 80 livshistorieintervjuer.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57