Rhetorical feminisms: gendered artists, video art and political beliefs 1970-2010


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
Funding: 1995000 SEK


Description

Inom postmodern konst har feministisk konst intagit en särställning. Den uppstår i relation till de nya konstformerna videokonst, performance och konceptkonst under slutet av 1960-talet. Samtidigt etablerades också feministisk teori, politik och konstkritik inom konstvärlden respektive akademien. Inom framförallt videokonstens historieskrivning har kvinnors konst markerats som entydigt feministiska utsagor. Den självförståelse av konstformen som tidigt etablerades innebär att den är kritisk. Det gäller samhällskritik i vid bemärkelse, ett skeptiskt förhållande till konstbegreppet, traditionell konstvetenskap samt värdegrunder uttryckta genom kanonkonstruktioner. Projektet Retorisk feminism: genus, videokonst och politiska ställningstaganden 1970-2010 ska undersöka de begreppsliga, ideologiska och narrativa grunderna grunderna och argumenten för varför och hur en homogen berättelse och därmed historisk förståelse av just kvinnliga konstnärer etableras och alltjämt reproduceras. Min forskning om själva ?videokonstens historia? visar på förekomsten av denna politisering och särskiljande av kvinnors konst. Men medan jag där anlagt ett brett historiografiskt perspektiv på hur video legitimeras som konst och hur dess historia och självbild konstruerats, är syftet med Retorisk feminism att ingående studera hur en politisk tillhörighet legitimerar just kvinnliga konstnärers position. Motsvarigheten, dvs att narrativt markera manliga konstnärskap utifrån en viss antagen politisk, ideologisk och teoretisk utgångspunkt som om den vore inskriven i själva könsbenämningen av konstnärskapet, existerar inte. Premissen om videokonst som ett kritiskt uttryck fyller alltså olika funktioner beroende av vem som utsagan utgår ifrån. De könsbestämmande representationer som därmed skapas tar inte heller vidare hänsyn till andra identitetskategorier, bildteman, estetik eller ideologiska möjligheter. Genom att använda videokonstens historia som en fallstudie för att undersöka feministisk konst syftar projektet till en kritisk undersökning av benämnandets mekanismer och narrativa effekter. Kategorin feministisk konst är särskilt markant här: flertalet översiktsverk och utställningar med en bred historisk redogörelse av videokonst markerar kvinnliga konstnärers verk via specifika kapitel och avdelningar. Projektets tre delar utgår primärt från ett begreppsanalytiskt perspektiv. Först fokuseras begreppet feministisk konst. Eftersom det sällan definieras inom de aktuella representationskontexterna, syftar analysen av hur det används och omformuleras till att lyfta fram de föreställningar som praktiken faktiskt utgår från: dels i relation till begreppets innehåll, dels i relation till dess narrativa funktion. Denna begreppsanalys leder sedan till en vidare diskussion om de politiskt markerade konstnärskapen som en aspekt av en postmodern självförståelse och teoretiska konstkontext. Därefter förflyttas fokus till ett urval av de mest framträdande feministiska kvinnliga konstnärerna och deras position inom videokonstens historia. Syftet är att undersöka det jag tentativt benämner ?den feministiska relevansen?. Långt ifrån alla av dessa konstnärer omskrivs som explicit feministiska aktörer i andra sammanhang. Projektet handlar här om att producera en mer nyanserad tolkningskontext för feministisk konst. Slutligen diskuteras ett antal av de mest reproducerade "feministiska" videokonstverken. Här lyfts de troper som jag anser kommit att visuellt markera just ?det feministiska? och den ?kvinnliga konstnären? fram. Traditionellt tolkas dessa konstverk som i högre grad biografiskt betingade än de producerade av manliga konstnärer. Dessa bildteman återkommer i mycket postmodern konst och de är teman för en lång rad akademiska texter som utgår från och behandlar kvinnors konst. Här öppnar sig alltså min undersökning mot en vidare diskursiv praktik inom såväl det konstnärliga som det akademiska fälten. Projektets betydelse ligger i en djupgående precisering av de begrepp och föreställningar som omgärdar feministisk konst i vid bemärkelse och mer precist som en central del av den postmoderna konsten. Genom att fokusera den kritiska punkt där teori, konstnärlig respektive konstvetenskaplig praktik möts, kommer projektet att skapa ny kunskap om själva den diskurs som feministisk konst utgör samt anknyta till den internationella forskning.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13