The politics of military loss in contemporary Europe


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
Funding: 5682000 SEK


Description

Internationella krig och nationell sorg Under 2014 avslutas den tolv år långa NATO-ledda insatsen i Afghanistan. De FN-stödda ISAF-styrkorna dras tillbaka. Närmare 50 nationer har deltagit i detta krig och många länder i Europa har drabbats hårt. Sammantaget har fler än 700 europeiska soldater stupat i Afghanistan. Under 1900-talets krig förlorade miljoner europeiska män och kvinnor sina liv. Många offrade livet för nationen. Att soldater dog för sitt land rättfärdigades med nationalistisk retorik och med idén att det ytterst var en medborgerlig plikt att försvara nationens gränser. Tanken om detta yttersta offer var också starkt sammankopplad med idéer om manligt hjältemod och mäns roll som beskyddare av kvinnor och barn. I dagens globaliserade värld har krigen ändrat karaktär. Soldater skickas på uppdrag till olika delar av världen, och militära insatser legitimeras på nya sätt. I de så kallade post-nationella krigen är det som ska försvaras inte nationellt territorium utan universella och internationellt erkända värden, som mänskliga rättigheter eller demokrati. Men när europeiska soldater dör, tycks man ändå vända sig till det nationella sammanhanget för att skapa tröst och mening. När kvarlevorna efter döda soldater återbördas till sina hemländer väcks ofta starka nationalistiska känslor. Sorg och förlust kopplas till den egna nationens historia och till kollektiva minnen. Könsspecifika normer kring nationella hjältar och offer blir också tydliga. Allmängiltiga värden som demokrati och jämlikhet, och internationella organisationer som FN, verkar alltså inte kunna bära den symboliska tyngden av stupade soldater. Utgångspunkten i detta projekt är att relationerna mellan krig, nation och genus omskapas och förändras när soldater dör för andra värden än för att skydda landet. Den nationella identiteten får en ny innebörd. En viktig fråga är hur detta i sin tur påverkar i förutsättningarna för politik och demokrati. Detta är ett jämförande forskningsprojekt som undersöker betydelsen av kriget i Afghanistan för sex europeiska länder. I projektet analyseras på vilka skilda sätt de militära förlusterna har hanterats i de olika nationerna. Vi kommer att undersöka hur förlusterna rättfärdigas i politik och samhällsliv. Dessutom studeras hur dessa nya slags militära offer påverkar förhållningssätt till medborgarskap, nationell identitet och könsrelationer. Mer specifikt innebär forskningsuppgiften att vi undersöker hur europeiska soldaters död ges samhällelig mening och hanteras politiskt i Danmark, Estland, Italien, Sverige, Tyskland, och Storbritannien. De länder som studeras skiljer sig avsevärt åt när det gäller geopolitisk position, historiska erfarenheter av krig, samt social situation och typ av genusordning. Tanken är att dessa skillnader med stor sannolikhet påverkar hur de militära förlusterna förstås och ges mening i de olika länderna. I varje land undersöks hur stupade soldater beskrivs och hanteras i medier, parlamentarisk debatt och i officiella minnesceremonier.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13