Development of green nanotechnologies for catalytic pyrolysis of biomass


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
Funding: 750000 SEK


Description

Klimatförändringar, höga oljepriser, den minskade tillgången av fossila bränslen och behovet av säkra och diversifierade energikällor har ökat betydelsen av att utveckla alternativa energikällor. I Sverige har diversifieringen av t ex uppvärmningssektorn kommit ganska långt, i Ukraina är den fortfarande helt dominerad av rysk naturgas. Biomassa bestående i huvudsak av kolhydrater, grönsaker, växtoljor, cellulosa, lignin och glycerid är förnybara och alternativa energikällor till de traditionella fossila energislagen (olja, kol, naturgas). För att katalytiskt omvandla biomassa till biobränsle krävs starka syror eller baser, vilket i industriell skala orsakar stora miljöpoblem. För att lösa detta problem krävs utveckling av grön teknologi t ex i termer av heterogen katalys. Teknologier baserade på heterogen katalys kräver inte farliga lösningsmedel eller starka syror. Katalytisk heterogen pyrolys är en av de mest lovande ritkingarna för framställning av biobränsle. Pyrolys innebär en termisk nedbrytning vid hög temperatur (450-600 C) i syrefri miljö så att förbränning undviks. Problemet är att processen inte är effektiv och leder till oönskade reaktioner. Utveckling av högaktiv och selektiv process är därför önskvärd. Den bästa vägen framåt för att uppnå detta är att gå från konventionella material till nanomaterial som på grund av sin ringa storlek har en större area per volymenhet. För att uppnå detta krävs forskning och utveckling av nya nanomaterial och karakterisering av dessa material. Materialutvecklingen kommer att äga rum i Ukraina, karakteriseringen med olika spekroskopiska metoder i både Sverige och Ukraina, med metoder som kompleterar varandra. Man måste förstå mekanismer, reaktionskinetik, och systematisera faktorer som styr aktivitet och selektivitet. En grundläggande förståelse kommer att leda till nya, gröna metoder för framställning av förnybara biobränslen.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13