From Business Commodities to Revered Cultural Heritage: Global Media, Vernacular Strategies, and Cultural Negotiations


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2012
Funding: 4000000 SEK


Description

Avsikten med projektet är att i brett perspektiv och med skilda accenter fördjupa forskningen kring tidig filmkultur med uppmärksamhet också på detta kulturarvs plats och växlande kulturella prestige inom minnesinstitutionerna i Sverige. Kungliga biblioteket spelar här en central då man nyligen inkorporerat Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) i sin verksamhet samtidigt som framtiden för Svenska filminstitutets arkiv är under utredning. Projektet involverar fyra forskare och en internationell referensgrupp med ledande forskare inom projektområdet. Genombrottet för rörlig bildkultur utgör en dominerande drivkraft för 1900-talets globalisering. Vi undersöker från amerikansk horisont hur det blev så under 1910-talet, men också hur lokala marknader såsom de skandinaviska etablerade förhandlingsstrategier för att hantera Hollywoods hegemoni i ett dynamiskt, interaktivt perspektiv i termer av nischstrategier under stumfilmstiden. Utifrån en treledad modell för kulturförändring hämtade från Raymond Williams är det projektets syfte att i monografiska fördjupningar och fallstudier analysera vägen till Hollywood för branschen och publiken. Dessa processer uppfattas som kulturella förhandlingar mellan en rad aktörer och institutioner - publik, press, industri, myndigheter, reformister och slutligen minnesinstitutioner - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Forskningen är tydligt relaterade till pågående accentskiften inom minnesinstitutionerna i ljuset av det digitala genombrottet. De tidiga medieförändringar vi analyserar i globaliseringens tecken är synnerligen relevanta för dagens situation på mediemarknaden och särskilt i gränssnittet mellan forskning och minnesinstitutioner. Den projektansvarige, professor Jan Olsson, har lett en rad forskningsprojekt och varit verksam vid ledande internationella universitet, främst i Los Angeles. Pelle Snickars är docent och forskningschef vid Kungliga biblioteket. Joel Frykholm disputerar i filmvetenskap i höst och kommer att vara verksam i projektet som nydisputerad. Anne Bachmann kommer att disputera inom projektets ram.


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:59

Share link