Mediating Global Motherhood. Gender, race and sexuality in swedish media representations of transnational surrogacy and transnational adoption


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 2635000 SEK


Description

Detta projekt undersöker bilden av internationellt surrogatmödraskap och internationell adoption i svenska medier. Internationellt surrogatmödraskap är en snabbt expanderande global industri möjliggjord av högteknologiska processer som exmpelvis embryo adoption. Dess konsekvenser är av genomgripande betydelse för enskilda människor och samhället framtid, långt bortom den teknologiska och medicinska sfären. Genom en jämförelse med adoption placeras surrogatmödraskap in i en historisk och global kontext som synliggör dess etiska problematik. Nya reproduktiva teknologier kan vara en väg ut ur ofrivillig barnlöshet som för många är en personlig tragedi, men de kan också bidra till att redan existerande ojämlikheter mellan kvinnor förstärks. Globaliseringen av det reproduktiva arbetet är ett växande fenomen också i Sverige. P.g.a. svensk lagstiftnings restriktiva hållning vad gäller assiserad befruktning finns ett växande antal svenska ?fertilitetsturister?. Den hittills vanligaste fertilitetsresan har varit ensamstående eller homosexuella kvinnor som åker till Danmark för insemination av spermier. På senare tid har antalet svenska par som anlitar surrogatmödrar i Indien ökat. Surrogatmödraskap är den mest omdebatterade metoden och i mars 2012 togs ett första steg mot legalisering i och med Socialutskottets beslut att pröva frågan om surrogatmödraskap förutsättningslöst. Olika former av assisterad reproduktion utmanar nu internationell adoption som dominerande metod vid ofrivillig barnlöshet. Som adoptionsland intar Sverige en särställning internationellt genom att vara det land i världen som har flest utlandsadopterade per invånare. Det finns många paralleller mellan internationell adoption och surrogatmödraskap, inte minst beträffande den etiska problematiken kring etnicitet, relationen i-land ? u-land och barnets relation till sitt biologiska ursprung, som detta projekt kommer att behandla närmare. Med digitalisering, webbaserade medier samt nya visningskontexter som mobiler och surfplattor, har medierna, och framförallt den rörliga bilden, stärkt sin ställning i våra liv. Projektets inriktningen på medier innebär att de inte bara betraktas som transparenta behållare för ett innehåll. De anger också ramarna innehållet. Studien omfattar olika sorters medier, i första hand film och tv men också websidor och tryckta medier. Den bidrar till vår förståelse av hur mediekulturen påverkar vårt sätt att se och tänka på familj, föräldraskap och deras relation till större samhälleliga och globala sammanhang. I den omförhandling som pågår i Sverige kring den nya globaliserade familjen spelar film och tv en avgörande roll. Den svenska situationen visar hur teknologisk innovation och social förändring bearbetas i rörliga bildmedier. Inte minst tv spelar en drivande roll, vilket SVT:s serie Barn till varje pris? (2011) och dess roll som opinionsbildare i den pågående debatten kring surrogatmödraskap är ett exempel på. I Barn till varje pris? möter vi ett svenskt manligt samkönat par som anlitar en surrogatmamma i Indien. Exemplet visar tydligt hur olika maktordningar baserade på kön, sexualitet, klass etnicitet och ras samspelar i frågan om surrogatmödraskap. Ett huvudsyfte i projektet är att analysera den speciella dynamik som uppstår när dessa olika maktordningar korsas.

Last updated on 2017-24-03 at 12:56