De-puzzling Time: Improving information access from Swedish medical records by modeling temporal expressions


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2014
Funding: 2100000 SEK


Description

Tidslinjer i vården - bättre informationsåtkomst ur patientjournaler genom modeller av tidsuttryck Hälsovården använder idag allt fler IT-verktyg som stöd i det dagliga arbetet. I sjukvården dokumenteras dagligen fynd och frågeställningar i patientjournalen, ett dokument som är viktigt för att säkerställa god vård och som fungerar som en kommunikationskanal i vården. För att säkerställa en god vård måste man ha snabb tillgång till rätt information i alla lägen, något som ställer höga krav på IT-systemen som används. Mängden information som dokumenteras i patientjournalen är ovärderlig för läkare, sjuksköterskor och medicinska forskare. Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där man arbetar med att ta fram metoder för att automatiskt förstå mänskligt språk, så att språket kan tolkas av datorer. Med den stora mängd information som skrivs inom hälsovården har språkteknologisk forskning en viktig utmaning att möta de informationskrav som ställs. Forskning på att automatiskt extrahera relevant information från fritexten i patientjournaler bedrivs i forskargruppen Health Care Analytics and Modeling vid Inst. för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, bland annat för att automatiskt identifiera diagnoser, att automatiskt föreslå diagnoskoder, samt att hitta sjukhusrelaterade infektioner. En viktig aspekt i detta är att automatiskt beskriva temporalitet, det vill säga i vilken ordning saker har skett i en patients vårdprocess. Det är exempelvis viktigt att kartlägga när ett symptom uppkommit i samband med en sjukdom, eller i vilken ordning läkemedel har föreskrivits och vilken effekt detta har haft i patientens sjukdomsbild. Jag vill studera hur temporalitet uttrycks i patientjournaler och att skapa metoder för att automatiskt ta fram tidsrelationer, så att det blir möjligt att skapa verktyg som kan extrahera rätt information till rätt informationsbehov. Röntgenremisser kommer att användas, tillsammans med röntgensvar och patientens journal, så att man samtidigt kan följa en hel kommunikationskedja mellan olika kliniker. Målsättningen är att djupstudera hur tidsuttryck används i fritexten och genom detta skapa en temporalitetstaxonomi anpassad till svensk klinisk text, en referensmängd som manuellt märks upp enligt denna taxonomi som kan användas för utvärdering av automatiska system samt för empiriska studier, samt ett automatiskt system som identifierar tidslinjer enligt den skapade taxonomin. Detta arbete är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra IT-verktygen som används inom vården idag. Resultaten kan användas för att förbättra exempelvis beslutsstödsystem, förebyggande program för patientskador, och medicinsk forskning. Syftet är att underlätta det tunga administrativa arbetet som idag finns i vården.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57