Translation as the Meetingpoint of Literary Peripheries - Conditions for Caribbean Literature in Swedish


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/03/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 1216000 SEK


Description

Är du fri att läsa vad du vill, lille vän? När man studerar titlarna i de större svenska förlagens kataloger slås man av hur totalt dominerande det engelska språket är för den översatta litteraturen och hur ensidigt utbudet är vad gäller genrer. Allt fler små specialiserade uppstickarförlag har förvisso sett dagens ljus under de senaste åren, men deras aktiviteter utgör snarare undantagen som bekräftar regeln. De spelar dock en allt viktigare roll på det svenska litterära fältet för att motverka det engelska språkets totala dominans. Varför förhåller det sig så? Är det bara kommersiella intressen som styr bokutgivningen i allmänhet och den skönlitterära översättningen i synnerhet eller finns det andra mekanismer och processer som också påverkar vilken litteratur som når oss via översättning? Syftet med projektet "Litterära periferiers möten i översättning. Förutsättningar för den karibiska litteraturen på svenska" är att studera hur den långväga litteraturen från en svensk horisont finner sin väg in i det svenska litterära systemet via översättning. Projektet arbetar med hypotesen att utomeuropeisk litteratur, specifikt den karibiska litteraturen på spanska, franska och engelska, behöver konsekreras inom andra för Sverige tongivande kulturer (läs de engelskspråkiga kulturerna), innan svenska förläggare vågar satsa på en svensk översättning, ett fenomen som kallas för dubbel konsekration. Termen konsekration är hämtad från den franske kultursociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) och betyder kortfattat litterärt erkännande. En franskkaribisk författares verk kommer alltså inte att översättas till svenska enligt hypotesen om det inte först erkänns inom den dominerande centrala franska kulturen och sedan översätts till engelska. Först då uppmärksammas verket också av svenska förläggare och beroende på hur många priser och omnämnanden verket fått internationellt blir det också intressant för svensk översättning. För att studera den karibiska litteraturen i svensk översättning görs först en kartläggning av de studerade litteraturernas position på det globala översättningsfältet. Beroende på den positionen kan kulturens status som dominerad eller dominerande i översättningssammanhang avgöras. En dominerad kultur innehar en perifer position på det globala översättningsfältet och översätter förhållandevis mycket litteratur. Den svenska litteraturen är ett typexempel på en sådan litteratur, som behöver översättningar för att själv kunna utveckla sin litterära repertoar. En dominerande kultur å andra sidan, översätter däremot mycket lite och blir själv istället översatt. Den engelskspråkiga litteraturen är en sådan typ av litteratur. Den dominernande litteraturen fungerar också ofta som mellanhand när två dominerade eller perifera litteraturer ska mötas i översätttning. Det är inte konstigare än att en musikal som skrivs t.ex. i Latinamerika och sedan översätts till engelska och går upp på Broadway har större chanser att översättas till svenska för en svensk uppsättning än om den inte hade översatts till engelska alls. Sedan genomförs en inventering av den karibiska litteraturen som översatts till svenska under det senaste decenniet. Därefter väljs tre författare från varje språkområde ut. Dessa författares litterära verks ´färd´ till vår kultur studeras via tidpunkterna för deras publicering inom de olika kulturerna. Både förstaupplaga och eventuella pocketupplagor är intressanta i det här sammanhanget, eftersom de vittnar om författarens grad av erkännande. Dessutom undersöks de litterära priser och utmärkelser som författarna eventuellt erhållit. En viktig roll för författarnas erkännande både nationellt och internationellt spelar också förlagen de publiceras på och översättarnas prestige inom de olika kulturerna. Projektet syftar till att kartlägga de förhållanden som måste uppfyllas för att litterära periferier ska kunna mötas i översättning, alltså vad som krävs för att den fransk-, spansk- och engelskkaribiska litteraturen ska nå vårt litterära system via översättning. Kortfattat, de villkor som påverkar den litteratur som du kan läsa i svensk översättning.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58