The role of mother-tongue instruction for the lexical development of Somali-Swedish speaking children in the early school years.


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 6704000 SEK


Description

Det aktuella projektet undersöker modersmålsundervisningens betydelse för tvåspråkiga elevers ordförrådsutveckling i såväl modersmålet som andraspråket och exemplifierar vad det kan innebära att utveckla ett skolrelaterat språk parallellt i två språk. Dessutom undersöks sambandet mellan elevers ordförrådsutveckling och deras utveckling av läsförståelse på två språk, vilket inbegriper ett fokus på sambandet mellan utvecklingen av morfologisk medvetenhet och läsförståelse. I studien undersöks modersmålsundervisningens roll för den lexikala utvecklingen i skolans tidigare år, genom att vi jämför utvecklingen i svenska och somaliska för en grupp somalisk-svensktalande elever som deltar i skolans modersmålsundervisning med den hos en grupp somalisk-svensktalande elever som inte deltar i skolans modersmålsundervisning. Vi följer en grupp elever från årskurs 1-2 och en grupp från årskurs 4-5. Vår målsättning är att (1) jämföra gruppernas resultat på en rad tester som mäter bredden och djupet på elevernas ordförråd, både i modersmålet somaliska och i andraspråket svenska, (2) diskutera sambandet mellan elevernas ordförrådsutveckling och deras tidiga läsinlärning i båda språken, vilket undersöks med hjälp av en rad tester som mäter elevernas ordavkodningsförmåga och läsförståelse på båda språken, och (3) jämföra gruppernas språkutveckling över tid. Den kvantitativa delen av studien kompletteras med en kvalitativ undersökning av hur man i modersmålsundervisningen i somaliska och i undervisningen i svenska som andraspråk arbetar med tidig läs- och skrivinlärning och med elevernas utvidgning av ordförrådet. Detta undersöks genom deltagande observationer av modersmålsundervisningen i somaliska och undervisningen i svenska som andraspråk, som genomförs kontinuerligt under ett år. I samtal med lärarna diskuteras hur de ser på sin undervisning, vilka arbetsmetoder och läromedel de använder och på vilket sätt de anser att undervisningen kan bidra till elevernas språkutveckling. Lärarna kommer att ombedes kommentera videoinspelade sekvenser av undervisningen. En motivering till valet av modersmålsundervisning i somaliska är att förhållandena för den somaliska minoritetsgruppen i Sverige är ringa utforskade, i synnerhet i skolsammanhang, trots att somaliska idag är ett av de tio vanligaste modersmålen i svensk grundskola, enligt aktuell statistik från Skolverket. Trots att man idag vet att ordförrådet är en högst central komponent för elevers kunskapstillägnande finns inga tidigare studier som har undersökt vilken roll modersmålsundervisningen har för denna, så som den är organiserad i Sverige idag. Alltför få tidigare studier fokuserar sambandet mellan tvåspråkiga elevers ordförrådsutveckling och deras utveckling av läsförståelse. Dessutom fokuserar många tidigare studier av tvåspråkiga barns ordförrådsutveckling alltför ensidigt på endast en aspekt av barnens ordförrådsutveckling, t.ex. endast på hur många ord de kan eller endast på det ena av barnens språk (oftast majoritetsspråket/skolspråket). På så sätt missar de möjligheten att få ett helhetsperspektiv på elevernas lexikala kompetens och se hur utvecklingen fortskrider parallellt i elevernas två språk. I den aktuella studien inkluderar vi därför flera olika mått av elevernas lexikala bredd och djup som vi kopplar till deras resultat på flera mått av läsförståelse. Samtliga tester utförs både på elevernas förstaspråk somaliska och på deras andraspråk svenska. I studien utgör morfologisk medvetenhet ett mått (av flera) av elevernas lexikala djup, eftersom man utifrån studier av enspråkiga barn har kunnat se att morfologisk medvetenhet har stor betydelse såväl för utvecklingen av den tekniska sidan av läsningen som av läsförståelsen. Slutligen kan det aktuella projektet bidra med fördjupade kunskaper om modersmålsundervisningens utformning och innehåll, vilket saknas i den svenska kontexten.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58