Organization, legitimation and participation: State formation and peasant politics in Sweden, c. 1530-1680


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 3057000 SEK


Description

Projektet vill ge en ny, sammanfattande tolkning av den svenska statens utveckling ca 1530-1680. Vi menar oss kunna förena ett ovanifrån- och ett underifrånperspektiv genom att tillämpa vår egen analysmodell. Teorier om hur legitimitet skapas i politiska processer ska bidra till att förklara varför den svenska staten under perioden lyckades kombinera politisk stabilitet med höga resursuttag, och samtidigt lyfta fram de svenska böndernas aktiva deltagande i statsbildningsprocessen. För att kunna studera en längre tidsperiod tänker vi göra strategiska nedslag och undersöka lokala konflikter i samband med politiska kriser på nationell nivå. I de lokala studierna riktas fokus mot allmogen/skattebönderna som politiska subjekt samt på spänningar mellan olika grupper inom lokalsamhället. Aktörernas handlingar ska kopplas till de olika former för legitimering av politiska beslut som utvecklades under perioden. Därför behöver vi också undersöka den statliga propagandan samt de argument som användes för att övertala undersåtarna. Den forskning som behandlat den svenska statsmaktens utveckling under tidig modern period har ofta uppehållit sig vid den centrala maktutövningen, medan studier av allmogens politiska agerande varit inriktade på lokala studier utan tydlig koppling till ett övergripande statsbildningsperspektiv. Därför finns det ett behov av en studie kring statlig maktlegitimering och lokala förhandlingar som sträcker sig över en längre tidsperiod.

Last updated on 2017-24-03 at 12:18

Share link