Different worlds? Text activities at home as a resource for learning in school


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 2835000 SEK


Description

Projektet utgår från att de färdigheter som barn får när de hanterar skärmbaserade och populärkulturella texter kommer att bli allt viktigare i framtiden. Samtidigt tyder tidigare forskning på att skolan är dåligt rustad för att fånga upp lärandepotentialen i dessa färdigheter. Vare sig populärkulturen eller den skärmbaserade litteraciteten har legitimitet i skolan. Syftet med projektet är att beskriva om och i så fall hur litteracitetsutvecklande aktiviteter som äger rum utanför skolmiljön utnyttjas, eller har potential att utnyttjas, som en resurs för lärande i skolan. Utbildningsvetenskapligt motiveras projektet främst av att vår kunskap om mötet mellan skolan och det senmoderna samhällets krav på nya typer av litteracitet måste utökas så att skolan mer effektivt kan kunna utnyttja den litteracitetsutvecklande potential som många, om än inte alla, barn har med sig hemifrån. Projektet är förankrat i sociokulturella teorier om lärande samt i sociosemiotisk teori om multimodalt meningsskapande utifrån semiotiska resurser, t.ex. textskapande verktyg som penna och papper i relation till tangentbord och mjukvara. Ett antal barn följs i fallstudier både i hemmet och i skolan. Personer i barnens närhet intervjuas, samtal i samband med barnens producerade och konsumerade av texter spelas in och analyseras, liksom texterna själva och de textskapande verktygen. Metoder för analys av samtal kombineras således med metoder för multimodal analys av texter och textskapande verktyg.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58