Incremental change in farmer managed tropical landscapes – local practices and theoretical implications


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2012
Funding: 3280000 SEK


Description

I både populära och vetenskapliga sammanhang är det t ex vanligt att diskutera hur jordbruk leder till utarmning av jordar, ekosystem och biologisk mångfald. Bönder i tropikerna betraktas ofta som ett hot mot bevarande av viktiga naturvärden och deras metoder har ofta utmålats som skadliga för miljön och otillräckliga för en hållbar utveckling. Även om dessa problem finns och i många fall är akuta så vet vi också att det i många fall är tvärtom, d.v.s. att jordbruksmetoder också kan främja samverkan med ekosystemtjänster (t ex nedbrytning av komposterade växtdelar till näringsrik jord och pollinering) och andra landskapsprocesser som t ex vattenflöden och erosionsprocesser. En vanlig effekt av intensivt småskaligt jordbruk är t ex att jordmånen förändras och blir mer bördig, produktiv och motståndskraftig mot erosion. Frågan är givetvis när, hur och varför negativa respektive positiva effekter på miljö och jordbruksproduktion skapas? Att studera historiska, och samtida, fall av hur gradvisa förändringar har givit upphov till en positiv samverkan med landskapsprocesser och ekosystem i form av ökad produktivitet och uthållig utveckling, i tropiska jordbrukslandskap är huvudsyftet med denna forskning.

Att utan hjälp av maskiner omvandla ett naturlandskap till ett jordbrukslandskap kräver både tid och arbete. Det vetenskapliga studiet av arbetsinsatser i icke-industriellt jordbruk utgår vanligen från antagandet att de former som vi förknippar med ett välfungerande jordbrukslandskap, t ex, åkerytor röjda från sten, röjningsrösen, terrasser, bevattningskanaler, diken, dammar etc., har kostat arbete snarare än tid. Utgångspunkten är att de som brukar marken har lagt ner stor möda på att röja sten, dika ut och anlägga terrasser och bevattningskanaler mm, som ett sätt att förbereda för marken för odling. Med detta sätt att se är dessa former ett resultat av medvetna investeringar, som jordbrukare gjort innan de börjat odla. Logiken bakom en sådan investering är att den kräver en större arbetsinsats, och att det ligger i jordbrukarnas intresse att det inte ska ta onödigt lång tid, då syftet är att komma igång med att odlingen.

Att jordbrukare handlar enligt den här principen stämmer givetvis i stor utsträckning. Men det är inte hela sanningen, och det är just förändringsprocesser i jordbrukslandskap som sker enligt en annan logik som är i fokus för den här studien. Nämligen sådana processer som framförallt tar tid, men inte kostar så mycket i form av arbete. Det kan t ex röra sig om sådant som görs i förbifarten, när man egentligen håller på med något annat eller positiva bieffekter av olika arbetsinsatser. Tänk dig att du sitter i vardagsrummet och tittar på TV och ska gå in till köket för att laga en kopp te, men att du i förbifarten passar på att plocka upp en strumpa som ligger på golvet och lägger den i tvättkorgen. Är du van vid att göra detta så tänker du kanske inte ens på att du la den där strumpan i tvättkorgen (förutsatt att tvättkorgen står i närheten). På samma sätt gör jordbrukare olika småsaker i förbifarten - plockar upp en sten och lägger på högen vid staketet, rycker ett ogräs ur betesmarken nära huset, passar på att ta ett tag med hackan för att rensa ut lite i diket i samband med att åkern bredvid diket hackas upp inför planteringen. Effekten av denna typ av sysslor, som kan vara både medvetna och omedvetna, kan verka obetydliga, men faktum är att även små gradvisa förändringar som dessa kan få avgörande betydelse för hur landskapet och jordbrukssystemet utvecklas över tid. En sluttning med åkerterrasser kan mycket väl i stor utsträckning vara ett resultat av gradvisa förändringar. Det är alltså även effekterna över tid, jämfört med de som direkt kan kopplas till en väl avgränsad arbetsinsats som behöver studeras för att öka förståelsen av hur gradvisa förändringar påverkar, och har påverkat, utvecklingen av t ex intensiva jordbrukssystem i tropiska miljöer. De flesta tidigare studier av icke-industriella jordbruksmetoder och deras effekter på produktion och jordbrukets uthållighet och förmåga att klara av störningar (resiliens) som t ex klimatförändringar, skadedjursangrepp, samhälls- och befolkningsförändringar, handel mm har dock ofta förbisett betydelsen av gradvisa förändringar.

Projektet syftar till att bidra med viktig kunskap som kan främja utvecklingen av hållbart jordbruk i tropiska miljöer, t ex genom att utveckla mer realistiska modeller för hur jordbrukssystem förändras över tid.


Last updated on 2017-24-03 at 12:52