Youth-focused police work: The significance of ethinicity, social klass, and gender for police interventions.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2011
Funding: 560000 SEK


Description

Forskning visar att diskriminerande praktiker framför allt sker i början av rättsväsendets hantering. Syftet med undersökningen är att studera betydelse av olika interaktionsmönster vid möten mellan polis och ungdomar. Centrala frågor är hur etnicitet, social klass och genus hos aktörerna inverkar på interaktionen, och hur detta påverkar polisens ingripanden. Interaktionen mellan polis och ungdomar studeras utifrån Goffmans dramaturgiska tankegångar. Med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv antas att de intryck och de förväntningar ungodmar och polisen har påverkas av deras etniska, sociala och könsmässiga bakgrund. Tre hypoteser ligger till grund för studien 1. Ungdomar med olika etnisk, social och könsmässig tillhörighet strävar efter olika typer av intrycksstyrning vid möten med polisen och definierar situationen olika. 2. Polisen definierar situationen olika vid mötet med ungdomar med olika etnisk, social och könsmässig tillhörighet och strävar därför efter olika former av intrycksstyrning. 3. Olika typer av intrycksstyrning och olika definitioner av situationen leder till olika typer av interaktion och därigenom skillnader i graden av ingripande från polisens sida. Undersökningen består av en etnografisk observationsstudie där poliser som arbetar med ungdomar följs. Två områden med olika etnisk och socioekonomisk struktur ingår. Svensk forskning där polisen följs är eftersatt, särskilt med fokus på betydelse av etinicitet, social klass och kön.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56