The borderland between civil society and the private sphere


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013
Funding: 2073000 SEK


Description

I de senaste decenniernas civilsamhällesforskning har civilsamhällets eventuella gräns mot och relation till privatlivet (familj, vänner m.m.) fått påfallande lite uppmärksamhet. När civilsamhället definieras som ett teoretiskt begrepp väljer några att inkludera privatlivets sociala sammanhang i civilsamhället, medan andra ser dem som en egen samhällssfär. Men oavsett förhållningssätt framställs denna gränsdragning oftast som både oproblematisk och ointressant i dagens teoretiska civilsamhällesdiskussion. Då diskussionen om civilsamhället och dess samhällsbetydelse på ett mer grundläggande plan handlar om spänningen mellan individ och samhälle - och privatlivet kan ses som en första länk mellan individen och det samhälle som han eller hon är en del av - utgår det här projektet från att detta ointresse är en allvarlig brist i dagens civilsamhällesforskning. Projektet är i sin helhet teoretiskt och har som syfte att ge ett substantiellt bidrag till teoriutvecklingen när det gäller civilsamhällets gräns mot och relation till privatlivet. För att uppnå detta syfte genomförs en analys av tidigare teoretiska texter för att: (a) lyfta fram och diskutera de olika förhållningssätt till det studerade gränslandet som finns representerade inom civilsamhällesforskningen; (b) synliggöra förutsättningarna för och konsekvenser av dessa olika förhållningssätt och sätta in denna diskussion i ett bredare samhällsteoretiskt sammanhang; (c) identifiera skillnader och likheter mellan de teoridiskussioner som förs inom dels civilsamhällesforskningen, dels de forskningsfält som studerar privatlivets olika sociala sammanhang; (d) använda teoretiska teman från i första hand familje- och vänskapsforskningen för att problematisera dimensioner av människors relationer med varandra inom civilsamhället som hittills inte har väckt civilsamhällesforskningens intresse; (e) utveckla ett antal forskningsteman för den fortsätta civilsamhällesforskningen som bland annat tydliggör hur teoretiseringen av gränslandet mellan civilsamhället och privatlivet kan ge värdefulla bidrag till vår förståelse av civilsamhällets betydelse för såväl individ som samhälle.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58