Evolution och funktionsgenomik hos cyanobionten i Azolla - den första kvävefixerande ´organellen´?


Project leader


Funding source

Swedish Energy Agency - Energimyndigheten


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 2100000 SEK


Description

Den föreslagna forskningen är av fundamental relevans för vår förståelse av växtbiologi i allmänhet och hur vi bäst skall kunna bevara, utnyttja och använda biologiska resurser och deras diversitet på ett hållbart sätt, i synnerhet. Cyanobakterien som lever i symbios med Azolla bedriver ekologiskt ytterst vitala processer som energi-infångande och biomasse- production via dess fotosyntes (kolfixering)och kvävefixering (upptagande av atmosfärens kvävgas). Sekvenseringen av genomet och gruppens påföljande analys kommer att generera en stor mängd ny information avseende en i hög grad negligerad, men globalt vitt spridd symbios, av stor betydelse för jordbruk, särskilt i risodling. Den nya kunskapen som kommer att genereras kommer att vidga vår kunskap i ytterst viktiga områden inom biologin. Forskningen kommer vidare att kunna stärka ett hållbart jordbruk och födoproduktion, och potentiellt minska vårt beroende av energikrävande och oljebaserad framställning av kvävegödsel. Till sist, en djupare förståelse av genomet och relaterade funktioner hos denna cyanobakterie kan komma att ge nya perspektiv av stort bioteknologiskt intresse som ökad biomasseproduktion och peka på bioenergiomvandlingar, t.ex. framställning av biobränslet vätgas, av stort ekonomiskt och ekologiskt intresse.

Last updated on 2017-24-03 at 12:15