Materialized Models and Virtual Worlds: A Sociological Study of Simulationmodelling as Scientific Practice


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 1164000 SEK


Description

Flera sociologer hävdar att vetenskaplig kunskap får en allt större betydelse i samhället. Forskning om vetenskaplig praktik är därmed betydelsefull. Från att ha utforskat verkligheten genom observationer och experiment har vetenskapen alltmer börjat att använda datorsimuleringar för samma syfte. Projektets syfte är att undersöka simuleringsmodellering som vetenskaplig praktik för att rekonstruera ett gemensamt perspektiv som simuleringsmodellerare utvecklar i relation till sitt arbete. Studien kommer att fokusera vid modellbyggande och utveckling. En simuleringsmodell är immateriell i och med att den bygger på teoretiska modeller, men materiell i och med att den i praktiken består av ett datorprogram. De svårigheter som modellutveckling innebär med avseende på översättningen av den teoretiska modellen från ekvationer till datakod samt försöken att få simuleringarna att överensstämma med empiri är utgångspunkten för att rekonstruera ett gemensamt perspektiv, inte minst eftersom det är ett problem som flertalet forskare inom simuleringsmodellering delar, oavsett forskningsområde. Ett ytterligare syfte är att närmare analysera modellens roll i kunskapsproduktionen för att nå en fördjupad teoretisk förståelse av denna. Vad innebär det att modellerna tar verklighetens plats inom forskning? Undersökningen består av jämförande studier av simuleringsprojekt inom tre olika naturvetenskapliga forskningsområden och materialet kommer att baseras på intervjuer och observationer.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58