Swedish Generations and Gender Survey


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2012
Funding: 6300000 SEK


Description

Vi söker stöd för ett svenskt deltagande i "Generations and Gender Programme". GGP är ett i huvudsak europeiskt surveyprogram organiserat av "Population Activities Unit of the United Nations Economic Commission of Europe" (UNECE). Programmet består av en panelstudie i tre surveyomgångar (Generations and Gender Survey) samt en därtill hörande databas med kontextuella uppgifter. Till dags dato har 17 länder genomfört sin första survey och drygt tio ytterligare länder planerar att delta i projektet. Bland de nordiska länderna är hittills endast Norge representerat. Eftersom Sverige och övriga nordiska länder ofta varit föregångare i olika familjedemografiska trender är det av största vikt att Sverige är representerat i GGP. Det finns ett stort internationellt intresse av att svenska data skall finnas tillgängliga för jämförande familjdemografisk forskning. Huvudmålet med den infrastruktur som GGP erbjuder är 1) att få fördjupad insikt om minskat barnafödande och ökad variation i familjedynamik i Europa och andra utvecklade länder, och 2) att identifiera konsekvenser av sådana förändringar för barn, familjer och ett åldrande samhälle. En svensk GGS/GGP kan bland annat ge information om demografisk förändring på längre sikt, orsaker till och konsekvenser av sådan förändring, hur olika livsområden påverkar varandra i olika faser av livscykeln, samt hur strukturella och materiella förutsättningar begränsar eller främjar viktiga beslut och önskningar i livet. En central del av GGS rör beslutsprocesser i olika stadier av livscykeln och hur genusförhållanden såväl inom familjen som i samhället i stort interagerar med sådana processer. Genom att undersökningen tänks omfatta en uppföljning av vad som händer med respondenterna inom en sex- till tioårsperiod kan man senare även undersöka hur olika livsförhållanden och subjektiva inställningar påverkar familjerelaterade beslut samt omvänt hur sådana beslut påverkar personers olika subjektiva inställningar. En svensk GGS/GGP skulle slutligen ge en betydligt bättre förståelse av hur svensk välfärdspolitik påverkar demografiskt beteende och familjedynamik och därför fungera som beslutsunderlag i utvecklingen av olika socialpolitiska instrument rörande barn, familjer och äldre. Ett svenskt deltagande i GGP kommer främja tvärvetenskaplig forskning om familjer och familjerelationer, åldrande, genus samt interaktionen mellan arbete och familjeliv. Den svenska undersökningen är tänkt att genomföras med hjälp av telefonintervjuer kombinerade med en brevenkät med frågor som kan ges i denna form. Ytterligare information om olika demografiska och socioekonomiska livsförlopp kan hämtas från svenska befolkningsregister. Detta bidrar till att minska kostnaden för det svenska deltagandet i GGS. En stor del av de planerade uppföljningarna av demografiska livsförlopp kan också göras med hjälp av registerdata. Förutom enkäten med cirka 14000 deltagare i åldrarna 18-79 år innehåller programmet en kontextdatabas med olika ekonomiska, sociala och familjepolitiska indikatorer. Det svenska deltagandet stöder sig på en omfattande europeisk infrastruktur som underlättar arkivering och tillgängliggörande av svenska GGS-data.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58