Changing life conditions- Studies on the correlation between socioeconomic position and social consequences from stroke and ischemic heart disease


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2010
Funding: 1400000 SEK


Description

I projektet studeras vilka sociala konsekvenser som följer av stroke och ischemisk hjärtsjukdom avseende individernas inkomst, sysselsättning och familjeförhållanden. För samtliga tre teman analyseras även vilken betydelse socioekonomisk position har för utfallet. Som mått på socioekonomisk position används inkomst och utbildning före insjuknandet. Till grund för analyserna finns en nyskapad etikprövad databas grundad på patientregister över slutenvård och SCBs register LISA med uppgifter om strokepatienter, hjärtsjukepatienter och ett urval ur befolkningen som inte haft dessa diagnoser, samt uppgifter om dödsorsaker. Personerna var 40-59 år vid första insjuknandet och vårdades på sjukhus 1996-2000. Uppföljningsperioden är t o m fjärde året efter utskrivning från sjukhus efter en stroke eller ischemisk hjärtsjukdom. Konkreta frågeställningar:

1) Vilken disponibel inkomst och vilka ersättningar från arbete, från socialförsäkringarna och i form av ekonomiskt bistånd hade strokepatienterna, hjärtsjukepatienterna och individerna i kontrollgruppen före skadan/sjukdomen respektive de närmast följande åren efter skadan/sjukdomen? (Avsikten är att undersöka effekter av sjukdom och se om sjukdomen innebär något ekonomiskt avbräck.)

2) Varierar återgången till arbete för strokepatienterna respektive hjärtsjukepatienterna beroende på sysselsättning före sjukdomen?

3) Hur förändras familjesammansättningen för personer som drabbas av stroke respektive hjärtsjukdom jämfört med icke drabbade?

Förväntade resultat: Undersökningen besvarar frågor om socioekonomi och ohälsa som kan ha betydelse för utformningen av social- och folkhälsopolitiken. Resultaten kan användas i dialog med beslutsfattare och handläggare om dessa sjukdomars sociala konsekvenser, om nödvändigheten att differentiera stöd med avseende på typ av sjukdom och/eller sysselsättning före sjukdomen, och därmed om vilka resurser som behövs för att arbeta hälsofrämjande då den medicinska rehabiliteringen är klar.


Last updated on 2017-29-03 at 17:13