Organisation and Identity in Global Work Places
- A Study of Total Institutions in Motion


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 2400000 SEK


Description

Projektet studerar hur individer arbetar i en gemensam organisation i ett slutet socialt system, fartyg i den internationella handelsflottan. Organisering av arbetet och identitetsformation studeras utifrån kravet på samarbete mellan de anställda på fartyget.

Handelsflottan är ett strategiskt valt fall där globalt arbete förekommer, det vill säga arbete som organiseras baserat på existensen av en global arbetsmarknad. I detta fall är även själva arbetsplatsen –fartyget- ”global”. Flottan är av tradition organiserad som en hierarki efter militär förlaga. De ekonomiska kraven har minskat bemanningen och utflaggning av fartyg under så kallad ”bekvämlighetsflagg” möjliggör för rederier att ha billig besättningen från utvecklingsländer tillsammans med kvalificerade befäl från utvecklade länder. Det saknas idag kunskap om hur arbete organiseras och hur identiteter formas då människor från olika bakgrunder, klass, etnicitet och kön samarbetar i en arbetsorganisation. Denna arbetsform förekommer bland annat på fartyg, men i ökad grad även på andra områden. Det saknas även forskning om arbete inom sjöfartsnäringen.

Det övergripande syftet med projektet är att förstå identitetsformation i globala arbetsmiljöer. För att besvara projektets frågeställning används tanken om kollektiv produktion som betonar samarbetets roll för driften av fartyget. Att studera detta på en ”global total institution” som ett fartyg utgör, är ett strategiskt val av plats och metodologi. Genom att deltaga och observera på fartyg i drift skapas en unik möjlighet att studera organisering och identitetsformation under flera månader med samma personer. Fartygsmiljön möjliggör även tid till djupintervjuer så att även livet på land kan studeras. Studien bidrar med ny kunskap om globalt arbete, organiserat utanför ramen för den svenska arbetsmarknaden.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13