Digital Media and Civil Society Networks: National and Transnational Publics


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2014
Funding: 4315000 SEK


Description

Digital media och civilsamhällets nätverk: Nationella och transnationella offentligheter. Vilken roll spelar digitala kommunikationsteknologier för vår förmåga att gemensamt agera politiskt och demokratiskt i ett civilsamhälle som håller på att omvandlas av globalisering och individualisering? Det samtida politiska landskapet präglas av att politiska problem blir allt mer gränsöverskridande samtidigt som medborgare söker flexibiliteten att få verka på egna villkor snarare än som traditionella medlemmar i hierarkiska massorganisationer. Dessa processer bidrar till att förändra förutsättningarna inom civilsamhället. Ett starkt civilsamhälle anses vara en viktig del av en demokratisk transnationell politik. Medverkan av civilsamhälleliga organisationer som antas representera nationella eller transnationella offentliga sfärer har t.ex. ansetts vara ett viktigt sätt att motverka det demokratiska underskott som råder på den transnationella politiska arenan. Men uppmärksamhet riktas nu också mot civilsamhällets egna demokratiska kvalitéer. Vem representerar egentligen dessa organisationer som ska föra fram ?folkets? röst i transnationella sammanhang; hur mycket bjuder de själva in medborgarna? De lösare nätverken som växer fram på gräsrotsnivå må ha en tydligare medborgerlig förankring, men kritiseras i sin tur för att inte kunna skapa den enighet och uthållighet som ger mening till idéen med en demokratisk offentlighet. Projektet utgår från tanken att vi för att kunna utvärdera den framväxande civilsamhälleliga sfärens demokratiska legitimitet måste ta hänsyn till hur civilsamhället har förändrats. Det betyder att vi också måste omvärdera hur civilsamhället kan studeras och förstås. Tidigare forskning om civilsamhället och den offentliga sfären har till stor del inriktat sig på att studera enskilda intresseorganisationer eller nationella massmedier. Det här projektet fokuserar i stället på att kartlägga och analysera förmågan inom civilsamhälleliga nätverk (bestående av olika typer av aktörer) att engagera även medborgare som är mindre benägna att mobiliseras av ett traditionellt organisationscentrerat deltagande. Mer specifikt syftar projektet till att studera hur olika nätverk i civilsamhället använder (eller inte använder) digital kommunikation för att engagera medborgare, skapa handlingsutrymmen, och etablera strukturer i en alltmer flytande och gränsöverskridande offentlig sfär. Den demokratiska legitimiteten hos dessa nätverk undersöks i termer av dess ?djup? (förankring på gräsrotsnivå) och ?koherens? (idémässig och handlingsmässig sammanhållning och kontinuitet). Projektet baseras på fallstudier av protester och nätverk i tre EU-länder med olika civilsamhälleliga traditioner (Sverige, Tyskland och Storbritannien) kring två gränsöverskridande problemområden (klimat/miljö och global ekonomi/rättvisa) under perioden 2006-2015. Vi analyserar offentlig kommunikation i form av t.ex. hemsidor, länkar, och andra interaktiva teknologier som organisationer och individer använder för att kommunicera med varandra. För detta ändamål används metodologiska tekniker som är särskilt anpassade för att studera digitalt agerande. Projektets huvudsakliga bidrag ligger i att belysa en grundläggande byggsten i ett civilsamhälle i förändring: civilsamhällets nätverksoffentligheter. Vi utvidgar därmed uppmärksamhet i debatten om civilsamhällets demokratiska legitimitet från enskilda organisationer och massmedia till att omfatta även civilsamhälleliga nätverk. Projektet bidrar teoretiskt genom att belysa och problematisera dimensioner hos det framväxande civilsamhällets grundvalar som bör uppmärksammas i debatten om demokratisk legitimitet. Projektet bidrar empiriskt genom att ge en rikare förståelse av de dilemman som utmanar nätverk av civilsamhälleliga aktörer som försöker upprätthålla en konsekvent agenda och engagera medborgare under de förändrade förutsättningarna som präglar ett globaliserat och individualiserat samhälle.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58