Planning for a Swedish Generations and Gender Survey


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2010
Funding: 540000


Description

Vi söker stöd för att förbereda ett svenskt deltagande i Generations and Gender Programme. GGP är ett i huvudsak europeiskt surveyprogram organiserat av the Population Activities Unit of the United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). Programmet består av en panelstudie i tre surveyomgångar (Generations and Gender Survey) samt en därtill hörande databas med kontextuella uppgifter. Planeringsarbetet kommer i första hand att att röra organiserandet av en inledande svensk GGS-undersökning, där vi önskar kombinera surveydata med registerdata, samt förberedelser av insamling av svenska kontextdata. Vi kommer även att undersöka hur urvalet från den första panelstudien kan utvecklas för en eventuell andra eller tredje surveyomgång. Huvudmålet med den infrastruktur som GGP erbjuder är 1) att få fördjupad insikt om minskat barnafödande och ökad variation i familjedynamik i Europa och andra utvecklade länder, och 2) att identifiera konsekvenser av sådana förändringar för barn, familjer och ett åldrande samhälle. En svensk GGS/GGP kan bland annat ge information om demografisk förändring på längre sikt, orsaker till och konsekvenser av sådan förändring, hur olika livsområden påverkar varandra i olika faser av livscykeln, samt hur strukturella och materiella förutsättningar begränsar eller befrämjar viktiga beslut och önskningar i livet. Vidare skulle en svensk GGP/GGS ge en bättre förståelse av hur svensk välfärdspolitik påverkar demografiskt beteende och familjedynamik och därför fungera som beslutsunderlag i utvecklingen av olika socialpolitiska instrument rörande barn, familjer och äldre. Ett svenskt deltagande i GGP skulle även främja tvärvetenskaplig forskning om familjer och familjerelationer, åldrande, genus samt interaktionen mellan arbete och familjeliv.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58