Family policy, labour markets and stress at home and at work – A comparative study of Sweden and other welfare democracies


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 31/12/2006
End date: 31/12/2008
Funding: 2301000 SEK


Description

Den svenska tvåförsörjarmodellen har visat sig möjliggöra kombinationen av relativt högt kvinnligt förvärvsarbete, barnafödande och arbetsmotivation med låg barnfattigdom. Hur familjepolitiken och arbetsmarknaden tillsammans är kopplade till upplevd stress i hem och arbete är däremot i stort sett outforskat. Det hävdas ibland att tvåförsörjarlinjen ökar stressen, och att framförallt kvinnor får bära de dubbla bördor som långa arbetsdagar och arbete i hemmet innebär. Om detta är fallet skulle den långsiktiga hållbarheten i den svenska familjepolitiken och arbetsmarknaden kunna ifrågasättas. Utifrån ett annat teoretiskt perspektiv har det påpekats att tvåförsörjarmodellen istället underlättar kombinationen av betalt och obetalt arbete, något som motverkar uppkomsten av stress. Projektets syfte är att analysera kopplingen mellan familjepolitik, arbetsmarknad och individers upplevda stress och svårigheter att förena familjeliv och arbete i Sverige och 20 andra välfärdsdemokratier. Genom att i flernivåanalyser kombinera ny komparativ data över familjepolitik och arbetsmarknad med mikrodata över olika utfall, kan dessa institutioners separata och kombinerade inverkan på stressrelaterade utfall utvärderas. Den upplevda stressens tydliga genuskaraktär gör det viktigt att inte enbart ha ett genusperspektiv på familjepolitiken utan även i analysen av arbetsmarknadens betydelse.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58

Share link