Grounding Globalisation – The everyday lives of workers today. An extended case study of Volvo employees in Europe, Africa, and Latin America


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2005
End date: 31/12/2007
Funding: 2980000 SEK


Description

För att överbrygga gapet mellan empirisk forskning som inte inkluderar globala sammanhang och teoribildning som saknar empirisk grund vill vi i detta forskningsprojekt studera vardagslivet för anställda på Volvofabriker i Sverige, Latinamerika (Chile, Argentina, Mexiko) och Afrika (Botswana). Hur erfar och uppfattar de anställda de globala förändringar som påverkar deras vardagsliv på arbetsplatsen, i den privata sfären och i politiska aktiviteter? Vilka erfarenheter har de av de nationella och lokala kontexter inom vilka de arbetar för samma globala företag? Hur konstruerar de sina identiteter med avseende på genus, etnicitet och klass på dessa specifika plaster i det globaliserade sammanhanget? Vi avser att studera arbetsplatsens anställda på alla nivåer i företagets hierarki; kvinnor och män, yngre och äldre anställda, liksom invandrade och icke-invandrade anställda. Vi har valt Volvo eftersom det är ett företag inom den traditionella tyngre industrin, vilket möjliggör studium av de förändringar som följer av införandet av ny teknologi. Företaget befann sig i centrum av den gamla produktionsregimen, vilket gör det intressant att se hur det hanterar den nya flexibiliteten. Företaget är nationellt förankrat och ett multinationellt företag - hur påverkar det de anställdas identiteter i olika länder? De metoder som kommer att användas är biografiska intervjuer för att fånga vardagslivets förändringar ur de anställdas synvinkel; analyser av arkivmaterial, statistik och andra sekundära källor för att komplettera de subjektiva redogörelserna; samt analyser av historiska och nutida ekonomiska, politiska och kulturella villkor i de olika nationalstaterna samt på global nivå. Vårt forskarlag har en interdisciplinär ansats och består av äldre och yngre forskare i ekonomisk historia, sociologi och kulturgeografi.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:54