"Dialogue" as guiding figure of thought and as a phenomenon in school and working life


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 3240000 SEK


Description

Projektet ska granska "dialogen" som idé och praktik. Vilka föreställningar är knuta till begreppet dialog i skilda sammanhang, idéhistoriskt och idag? Vilka former tar dialoger/samtal i skolan och sjukvården idag? Hur kan dialogbegreppets genomslag förstås? Projektet består av flera delstudier. En ägnas den grundläggande tankefiguren och de föreställningar som är knutna till dialogbegreppet hos några 1900-talstänkare. Den tjänar som bakgrund och tolkningsram för de övriga studierna. Genom olika angreppssätt och problemställningar ska delstudierna undersöka dialogbegreppet och de föreställningar som är knutna till skilda betraktelsesätt De ska också synliggöra hur samtal/dialoger används och förstås i konkreta situationer. Tillsammans bidrar de till att belysa relationerna mellan idéer och praktiker och mellan historia och nutid. Den syn på tankefigurer som projektet vilar på är sociologen Johan Asplunds (1979, 1991). Teoretiska perspektiv som ser till meningsskapande kommer till användning i samtliga delstudier

Last updated on 2017-31-03 at 12:58