Mitochondrial ribosomes as platforms to coordinate the biogenesis of the respiratory chain


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2014
Funding: 6892000 SEK


Description

Mitokondrierna svarar för den huvudsakliga energiproduktionen i den eukaryota cellen. Oxidation av olika substrat leder till ett flöde av elektroner längs den s.k. andningskedjan, för att slutligen reducera syre till vatten. Elektrontransporten är kopplad till uppbyggnaden av en protongradient över mitokondriens innermembran, som i sin tur uttnyttjas för fosforylering av ADT till ATP. Den mitokondriella andningskedjan och ATP-syntaset består av proteiner som ha sitt ursprung i två olika genetiska system. Merparten av dessa proteiner kodas av gener som är lokaliserade i cellkärnan medan en mindre, men ändå fundamentalt viktigt, del kodas av gener som är lokaliserade i mitokondriens inre. Mitokondrien innehåller egna ribosomer för proteintillverkning, och har sitt eget genetiska material, mitokondrie-DNA:t. I motsats till det genetiska systemet i cellkärnan och cytpolasman är det mitokondriella systemet dåligt utforskat. Forskningsprojektet är inriktat på att förstå hur dessa båda genetiska system är koordinerade och organiserade för att andningskedjan skall kunna monteras så effektivt som möjligt. En viktigt del av projektet är att undersöka vilka faktorer som interagerar med mitokondriella ribosomer och hur dessa påverkar den nysyntetiserade proteinkedjan. Projektet är grundvetenskapligt till sin karaktär men kommer också att bidraga till en bättre förståelse av sjukdomar knutna till mitokondrien.

Last updated on 2017-24-03 at 12:06