How do seed banks contribute to species persistence in fragmented landscapes in the face of climate change?


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2012
Funding: 1015000 SEK


Description

Fröbanken i marken är en osynlig del av den biologiska mångfalden. Växter kan sprida sig på flera sätt, både genom att sätta frö och genom olika former av rotskott och utlöpare. Beroende på hur växtens frö ser ut så kan de sprida sig olika långt. Vissa växter kan sprida sig långt med vinden som tex maskrosor medan andra växter har tunga frön som sprider sig bara en kort bit från moderplantan. En mer okänd del av växters sätt att sprida sig är genom fröbanken. En fröbank är de frön som samlats i jorden från den vegetation som växer på eller runt omkring platsen. Många frön kan ligga i jorden under lång tid, ibland flera decennier vilket gör att växter också kan sprida sig i tiden. En fördel är att om miljöförhållanden på en plats blir sämre, tex igenväxning leder till att det nödvändiga solljuset försvinner för många typiska gräsmarksväxter, och då kan många växter fortfarande överleva genom fröbanken. Om förhållanden återigen blir bättre, tex att träd och buskar gallras bort, så kan frön börja gro och växten etablera sig igen. Därför är en uthållig fröbank ett effektivt sätt för många växter att sprida sig i tiden. Trots detta så vi vet väldigt lite om fröbanker, i och med att den är osynlig och svårare att analysera.

Naturvården i Sverige och internationellt står inför två stora hot mot den biologiska mångfalden, dels att växters och djurs livsmiljöer försvinner eller splittras upp i landskapet på grund av hur vi brukar och planerar landskapet men också på grund av klimatförändring. Många så kallade naturbetesmarker, dvs. sådana gräsmarker som aldrig gödslats med konstgödsel eller odlats, men samtidigt skötts under många århundraden är idag viktiga livsmiljöer för många växter och djur. Förr var naturbetesmarker och också slåttermarker mycket utbredda i Sverige och det växte ofta många lövträd på dem. Den halvöppna skogen runt omkring byarna betades av böndernas djur. Men under de senaste 150 åren har ca 90 % av dessa marker försvunnit vilket har bidragit till att mycket av den biologiska mångfald som är kopplad till dessa miljöer hotas idag. Många typiska gräsmarksväxter är dessutom dåliga på att sprida sig långa sträckor i landskapet och blir därmed alltmer isolerade. Om klimat förändras till det varmare och fuktigare så kan det påverka fröbanken och växternas förmåga att överleva långsiktigt. Vi vet nästan ingenting om vilka konsekvenser ett förändrat klimat har på olika vegetationstypers fröbanker.

Även om fröbanker kan sägas vara osynliga så går det att ta reda på vilka sorter växter och hur många av varje sort som finns dold i fröbanken. Genom att ta jordprover och sedan ta in dem i växthus med goda förhållanden så kommer många frön i jorden att börja gro. I det här projektet kommer vi att undersöka fröbanker i olika rester av förr mer utbredda gräsmarker i landskapet. Historiska kartor kommer att användas för att se hur landskapet såg ut förr och hur stora gräsmarken var för 100 år sedan. Genom att ta prov på fröbanken kan vi också experimentera hur olika temperatur och fuktighet (klimatscenarior) påverkar groningen av frön. Det kan vara så att olika växters frön är olika känsliga för ett förändrat klimat och därför kommer vi också att undersöka hur fröbanken kanske ändras i en gradient från Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige. Den senare delen av projektet är ett samarbete med andra forskare i Europa. Vi har tre stycken delmål med projektet där det första är att kvantifiera de olika arterna som finns i fröbanker i gräsmark och lövskog (fd gräsmark) utefter gradienten norra Frankrike till sydöstra Sverige, den andra målet är att undersöka effekterna på fröbanken på grund av gräsmarkernas minskade utbredning och det tredje målet är att förstå hur klimatförändringar kan påverka olika fröbanker i naturbetesmarker.

Resultaten kommer att publiceras som vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Projektet kommer att bidra med kunskap till tre av Sveriges miljökvalitetsmål, "Ett rikt växt- och djurliv", "Ett rikt odlingslandskap" och "Levande skogar" samtidigt som det kommer att öka vår kunskap om hur klimatförändringar kan påverka växters överlevnad i tid och rum. Projektet kommer också att ha betydelse för den landskapsekologiska forskningen i Sverige och internationellt.


Last updated on 2017-29-03 at 17:13