Svenska lärare vid utländska universitet under medeltiden


Project leader


Funding source

Torsten and Ragnar Söderberg Foundations


Project Details

Funding: 752000 SEK


Description

Projektet har två huvudinriktningar. Den ena undersöker svenskars undervisning vid utländska universtitet. Ett par hundra svenskar har verkat som universitetslärare. Många undervisade bara några år, andra verkade nästan hela sitt vuxna liv som lärare. Bara ett fåtal lärares undervisning kan undersökas närmare, därför att det är sparsamt med källmaterial. Huvudproblemet rör det vetenskapliga paradigmskifte som sker under 1400-talet, en övergång från senskolastik till begynnande humanism och reformation. Frågan är hur de nya idéerna vinner fotfäste, var gör de sig först gällande, och varför tränger de ut de gamla tankemönstren. Den andra huvudinriktningen rör främst lärarnas insatser efter det att de avslutat sina studier och återvänt hem. Det är känt att akademikerna nådde viktiga postioner inom domkapitel och vid furstehov, men vilken roll spelade de i de konflikter som ledde till att reformationen slog igenom och att senmedeltidens statsmakt upplöstes till förmån för ett nationellt kungadöme och en kyrka underordnad furstemakten.

Last updated on 2017-22-03 at 07:15