Ekonomiska kriser i historisk belysning


Project leader


Funding source

Torsten and Ragnar Söderberg Foundations


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2014
Funding: 1652592 SEK


Description

Före finanskrisen ansågs bättre ekonomiska modeller och nya finansiella innovationer ha spridit risker och minskat sannolikheten för djupare ekonomiska kriser. De senaste tre åren visar att lärdomar av tidigare kriser fortfarande är relevanta. Det finns till exempel stora samhällsekonomiska vinster i att konjunkturprognoser bättre kan förankras i historiska analyser av krisförlopp. Vår kunskap om Sveriges ekonomiska kriser har samtidigt många luckor. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är i första hand empiriskt: att kartlägga det historiska konjunkturförloppet i Sverige med fokus på de djupaste ekonomiska kriserna. Följande tre frågeställningar står i centrum för projektet: Vilka är de djupaste ekonomiska kriserna som Sverige upplevt och hur har konjunkturförloppet sett ut enligt olika makroekonomiska variabler? Hur djupa har de ekonomiska kriserna varit i Sverige i internationell jämförelse, och vilka likheter och skillnader finns jämfört med andra länder? Vilka orsaker kan skönjas bakom de olika svenska ekonomiska kriserna utifrån den empiriska data vi har och hur kan de olika kriserna klassificeras? Projektet kommer att resulterar i ett antal artiklar samt en ny databas över makroekonomiska serier.

Last updated on 2017-24-03 at 12:53