Föräldraledighet och arbetsmarknadsutfall - betydelsen av föräldraledighetens längd och utnyttjande av tillfällig föräldrapenning för kvinnors och mäns lön och karriär


Project leader


Funding source

Försäkringskassan - The Swedish Social Insurance Agency


Description

Det övergripande syftet är att ta ett helhetsgrepp på kvinnors och mäns karriärmöjligheter efter en föräldraledighet samt under, respektive efter, perioder av tillfällig föräldrapenning. Vi kommer att studera vilka konsekvenser föräldraledighetsuttag har för kvinnor och mäns inkomst- och löneutveckling på kort och längre sikt samt hur föräldraledighetslängd påverkar karriärmobiliteten. Vi kommer främst att använda data från Levnadsnivåundersökningen (se www.sofi.su.se/LNU) samt registerdata från databasen STAR (Sverige över Tid – Aktiviteter och Relationer).

Last updated on 2017-01-06 at 11:09