When biodiversity gets serious. The intersection between local and public discourses in Tanzania


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 676000 SEK


Description

Projektet studerar hur olika aktörer kring agrobiodiversitet konceptualiserar biodiversitet och handlar i förhållande till denna. Det ger möjlighet att kritiskt granska begreppet biodiversitet från andra utgångspunkter än vad som vanligtvis sker i en västerländsk diskurs. Biologisk mångfald är inte som i industrisamhällena ett diskussionsämne och något för specialister att lösa, utan majoriteten av befolkningen fattar beslut som direkt påverkar biodiversiteten i åkrar och betesmarker. Därför fokuseras studien på agrobiodiversitet. Studien utförs i distrikt, regioner samt på nationell nivå. Insamlingen av data sker dels genom studier av policydokument och dels genom intervjuer. Informanterna konfronteras med resultat från en redan pågående studie av hur småbrukare konceptualiserar agrobiodiversitet. Det ger möjlighet att studera hur olika aktörers tankevärldar överensstämmer respektive skiljer sig åt. En del av informanterna tar del av resultaten i form av enkla swahilipublikationer för diskussion enskilt och i grupp. Detta ger möjlighet att lära känna olika aktörers förhållningssätt till agrobiodiversitet utan att behöva ställa direkta frågor om just det. Risken att få mer korrekta än upplysande svar reduceras. Vidare studeras maktfrågor kring agrobiodiversitet. Vilka tjänar på biodiversitet? Hur ser den politiska ekonomi ut som realiter bestämmer odlingslandskapets biologiska mångfald.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58