Data protection in global networks - a comparative study between Europe and the Asia-Pacific region


Project leader


Funding source

Torsten and Ragnar Söderberg Foundations


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 30/06/2013
Funding: 3352168 SEK


Description

Allt mer data utväxlas i digitala nätverk. Medan dokument av skilda slag förr vanligen var knutna till fysiska artefakter flödar nu information som en immateriell resurs världen över. Internet är den miljö som särskilt starkt har kommit att förknippas med det moderna informationssamhället. På bara några sekunder går det att via nätet dygnet runt få fram uppgifter om i princip vem och vad som helst. En baksida av denna snabba och kraftfulla utveckling är kränkningar av den personliga integriteten och svårigheter att över huvud taget kunna skydda digital information. Det är just denna problematik som projektet tar sig an, bl.a. när det gäller att knyta jurisdiktion till händelser i globala nätverk. Skilda rättssystem ställs mot varandra när tvister som rör gränsöverskridande digital uppgiftshantering ska lösas och ansvar utkrävas. I vissa delar av världen viktas domstolspraxis högre än skrivna rättsregler medan lagstiftning ges tolkningsföreträde i andra områden. I detta avseende är projektet inriktat på rättsliga förhållanden i Europa jämfört med Asien och Stillahavsområdet. Detta har sin förklaring i såväl EU-medlemsstaternas outsourcing av personuppgiftsbehandling som framväxten av nya centra för utveckling inom området för informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Särskilda rättsliga studier kommer att göras av s.k. molntjänster som kortfattat kan beskrivas som skalbar tillgång till IKT via nätet oberoende av var i världen man befinner sig.

Last updated on 2017-24-03 at 12:43