Livsförlopp och påföljder för brott ur longitudinellt perspektiv. En studie av två generationer”


Project leader


Funding source

Swedish Prison and Probation Service - Kriminalvården


Project Details

Start date: 01/04/2010
End date: 31/12/2012


Description

Forskaren avser studera "påföljdskarriärer" hos kriminella män (och kvinnor) ur två olika generationer. Undersökningen är en självständig delstudie inom projektet "Uppföljning av Stockholmsungdomar". Inom detta större projekt följs sammanlagt 846 män födda på 1940- och 1950-talet upp med hjälp av registerdata och intervjuer. I den här aktuella delstudien ingår även 420 män och kvinnor födda åren 1969-1974, vilka i tonåren varit intagna på särskilda ungdomshem i Stockholm.

Delstudiens huvudfrågeställning avser effekter av påföljder för brott på de undersöktas livsförlopp. Fem delfrågeställningar ska belysas:

1. Har påföljder för brott utgjort vändpunkter (både positiva och negativa) hos de undersökta personerna? Om så är fallet, på vilket sätt och under vilka förhållanden ledde påföljderna till olika typer av förändringar av det framtida livet?

2. Föreligger skillnader i effekter av påföljder som kan hänföras till strukturella och kontextuella skillnader, och som kan knytas till historisk tidpunkt och plats?

3. Hur interagerar personliga egenskaper och förhållanden hos de undersökta individerna med påföljdernas eventuella effekter på det fortsatta livsförloppet?

4. Vilka skillnader och likheter av påföljders effekter på den framtida livsutvecklingen kan ses hos män respektive kvinnor?

5. Hur uppfattar de undersökta personerna påföljderna och påföljdssystemet?


Last updated on 2017-24-03 at 12:51