Leder arbetslöshet till ohälsa och för tidig död? En kvantitativ analys av betydelsen av kausal- och selektionsmekanismer för observerade samband


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2008
Funding: 1500000 SEK


Description

Viss konsensus råder om att arbetslöshet är en hälsorisk, t ex genom att episoder av lång- eller kortvarig arbetslöshet tänkes påverka psykologiskt välbefinnade, beteenden och familjeförhållanden liksom inkomst och resurser för att lösa olika problem. Hjärt-kärlsjukdom, olyckor, självmord och alkoholrelaterad sjukdom är några av de konsekvenser som studerats. Men i vilken grad är sambandet mellan arbetslöshet och hälsa kausalt? En alternativ förklaring till observerade samband är att selektion in i arbetslöshet förekommer av personer med manifesta eller latenta hälsoproblem eller med riskfyllt beteende. Översikter av litteraturen uttrycker viss konsensus kring att arbetslösheten orsakar hälsoproblem, men det är samtidigt helt klart att frågan om selektion inte kan avföras från dagordningen. Typiskt anför man att selektion troligen är viktigt men att de kausala sambandet ändå främst går från arbetslöshet till ohälsa. Föreliggande studie syftar till att analysera i vilken mån sjukdom och riskfyllda beteenden före arbetslösheten liksom förhållanden i barndomen och ungdomen bidrar till de observerade sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa. Studien genomförs på två olika material, det första omfattar hela den svenska befolkningen för vilka arbetslöshetserfarenhet under 1990-talskrisen och därpå följande dödlighet analyseras med repektive utan hänsyn till individernas sjukdomshistoria under 1980-talet. Analysen fördjupas genom att sambandet arbetslöshet och dödlighet kan studeras med hänsyn till ett stort antal förhållanden tidigt i livet, såväl in-utero som under barndomen. Den senare fördjupningen görs på pojkar och flickor födda på 1950-talet. Vi kommer alltså att kunna kvantifiera det bidrag individens förhållanden före arbetslösheten gör till observerade samband mellan arbetslöshet och dödlighet och därmed också skatta i vilken grad sambandet är kausalt i riktning från arbetslöshet till ökad dödsrisk.

Last updated on 2017-24-03 at 12:34