Civil Society and Social Capital: A context-bound and network-dependent connection?


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 3000000 SEK


Description

Projektet utgår från följande forskningsfrågor: Hur påverkas sambandet mellan människors civilsamhällesengagemang och deras sociala kapital av det sammanhang i vilket engagemanget äger rum? Hur ser nätverksdimensionen av detta samband ut, och hur påverkas den av sammanhanget? I syfte att bidra till svaren på dessa frågor vill vi genomföra en systematisk och formaliserad nätverkanalys av det lokala civilsamhället i fyra strategiskt utvalda svenska kommuner. Det empiriska materialet samlas in både på organisationsnivå – med hjälp av fallstudier av ca 30 civilsamhällesorganisationer per kommun – och på individnivå – med hjälp av enkäter till de aktiva medlemmarna i resp. organisation. Studien är utformad för att generera ett empiriskt material som ligger i linje med de senaste årens teoriutveckling på området och har flera fördelar jämfört med tidigare studier. Bl.a. ger det lokala perspektivet, kombinerat med data på organisationsnivå, bättre möjligheter att på ett tillförlitligt sätt undersöka sammanhangets betydelse för det studerade sambandet än vad tidigare data har erbjudit. Dessutom ger vårt val att mäta strukturen – de sociala nätverken – separerat från resursdimensionen – det sociala kapitalet – oss möjlighet att analytiskt synliggöra nätverksdimensionens betydelse för sambandet på ett sätt som enligt vår vetskap inte har gjorts tidigare. Vår studie kommer därför att ge ett viktigt bidrag till den internationella teoribildningen inom området.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58